W ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) 121 gmin otrzymało dotacje w większości na poziomie 90% na montaż mikroinstalacji OZE.

 
 
Analizując poszczególne postępowania przetargowe wśród instalacji prosumenckich największym zainteresowaniem w gminach cieszyły się instalacje fotowoltaiczne, które będą realizowane w prawie 90 spośród 121 gmin otrzymujących wsparcie.
 
Kilka gmin zainwestuje w instalacje hybrydowe – jedna z gmin pokusiła się o hybrydę fotowoltaiki z małą elektrownią wiatrową. Większość instalacji hybrydowych to fotowoltaika z pompami ciepła. Kilka gmin wnioskowało o dofinansowanie inwestycji zarówno w pompy ciepła, kolektory słoneczne i fotowoltaikę – każda technologia z przeznaczeniem na inny typ budynku.
 
W nieco ponad 20 gminach wybrano tylko kolektory słoneczne, a jedynie w trzech gminach wnioskowano wyłącznie o dofinansowanie do pomp ciepła.
Analizując szczegóły postępowań przetargowych oceniono, że łączna moc zainstalowanych systemów fotowoltaicznych wynosi ok 10 MW. W większości inwestycje muszą być zakończone do 30 września. W nielicznych przypadkach termin ukończenia prac jest przesunięty na początek października. Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej SBF Polska PV zawraca uwagę, że w wielu przypadkach postępowania przetargowe zostaną zakończone najwcześniej w połowie września, co daje na realizacje zadania zaledwie 2-3 tygodnie.
Dokonując analizy kosztowej postępowań przetargowych Stowarzyszenie Polska PV zauważyło, że wartości ofertowe za wykonanie instalacji są od 10 – 30% niższe od kosztorysów. Przyjmując cenę zainstalowanego kWp instalacji na poziomie 5500 – 5800 zł/kW wartość zrealizowanych inwestycji w zakresie instalacji PV może zbliżyć się do 60 mln zł. Pochłoną one więc połowę budżetu przeznaczonego na planowanie instalacje.
Inną problematyczną kwestią, na którą zwraca uwagę Stowarzyszenie Polska PV są wymagania, stawiane urządzeniom w poszczególnych postępowaniach przetargowych.
Analiza zapisów Programów Funkcjonalno-Użytkowych wskazuje, że w ponad połowie przypadków szczegółowe wymagania w zakresie modułów fotowoltaicznych lub falowników nie miały praktycznego uzasadnienia i mogły premiować wybranych producentów. Zamawiający żądają również dla mikroinstalacji montowanych w Polsce spełnienia przez falowniki standardów sieci większości krajów europejskich, a także Australii czy Afryki Południowej.


I kongres fotowoltaiczny


Warto przypomnieć, że dotacja z PROW stawia ograniczenia dla beneficjentów w zakresie możliwości odsprzedaży energii do sieci. Przez 5 lat energia musi być wykorzystywana jedynie na potrzeby własne. Z tego powodu w przetargach pojawia się powszechnie zapis mówiący o montażu systemu blokującego wypływ energii do sieci.
 
Stowarzyszenie SBF Polska PV zwraca jednak uwagę, że w przypadku montażu sieciowej instalacji fotowoltaicznej powinna ona zostać zawsze zgłoszona do Operatora Systemu Dystrybucyjnego nawet, jeżeli są zastosowane urządzenia ograniczające wypływ energii do sieci. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że powszechnie stosowane zabezpieczenia przed wypływem energii do sieci bazujące na ograniczaniu mocy falownika nie posiadają 100% skuteczności.
 
W ocenie Stowarzyszenia SBF Polska PV kumulacja przetargów, błędy formalne oraz krótki czas realizacji mogą spowodować, że nawet w przypadku 30% projektów występuje realne zagrożenie dla realizacji zadania. Z czego wynikają zagrożenia? Jak wyglądają przetargi? Jakie warunki są stawiane firmom?


Cały raport z wykorzystania środków z PROW na mikroinstalacje OZE w najnowszej GLOBEnergia 3/2015.

Opracowanie: Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV, Redakcja GLOBEnergia
Źródło: GLOBEnergia 3/2015