Dofinansowanie obejmuje:

 1. Inwestycje z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegające na instalacji modułów PV lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych z wykorzystaniemna potrzeby własne, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.
 2. Inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE (biomasy, biogazu, energii wiatru, słońca, wody oraz ziemi) wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej na własne potrzeby.
 3. Przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw produkowanych w dużej mierze z surowców odpadowych i pozostałości z produkcji rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego.
Dotacje przewidziano dla:
 • mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • dużych przedsiębiorstw, dla których podstawową działalnością nie jest produkcja energii,
 • producentów rolnych, grup producenckich,
 • spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego,
 • organizacji pozarządowych,
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, porozumień i stowarzyszeń,
 • jednostek organizacyjnych JST posiadających osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
 • podmiotów działających w ramach partnerstw publiczno-prywatnych,
 • operatorów systemu dystrybucyjnego.
Poziom dofinansowania w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną nie może przekroczyć 85% kosztów kwalifikowalnych, podobnie dla projektów objętych pomocą de minimis. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną kwota pomocy ustalana jest zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami. Maksymalny udział środków europejskich nie może przekroczyć 85%.
Minimalny wkład własny:
 • projekty nie objęte pomocą publiczną – minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych,
 • projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami,
 • projekty objętych pomocą de minimis – minimalny wkład własny wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych.

Pula środków przeznaczona na wsparcie projektów wynosi 100 mln zł, w tym:

 • 20 mln zł na projekty z zakresu energetyki słonecznej,
 • 30 mlnzł na projekty dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby,
 • 50 mlnzł na projekty dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła z OZE oraz infrastruktury wytwórczej biokomponentów i biopaliw.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w tym działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, dostępny jest tutaj (str. 100).

Opracowane na podstawie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego, AgroPolska.pl