Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych określiła, że na koniec 2020 roku, wszystkie państwa członkowskie mają zrealizować wspólny cel, jakim jest osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Równocześnie, cele w poszczególnych krajach różnią się i tak dla Polski cel został ustalony na poziomie 15%. Oprócz tego, udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu musi wynosić co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie. Ten udział po 2019 roku wynosi w Polsce 6,12%.

Według danych GUS, w 2019 r. wskaźnik udziału energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto osiągnął 12,18%. To oznacza, że do realizacji celu Polsce brakuje jeszcze 2,82 punktu procentowego do zrealizowania w ciągu roku. Dla porównania na przestrzeni ostatniego roku udział wzrósł z 11,48% o 0,7 p.p., a na przestrzeni 2017 i 2018 roku o 0,36 p.p. W poprzednich latach udział OZE w końcowym zużyciu energii brutto nawet spadał. Dodatkowo, do wzrostu udziału OZE w ostatnim roku przyczyniło się zwiększenie końcowego zużycia energii brutto ze źródeł odnawialnych o 4,22% oraz zmniejszenie końcowego zużycia energii brutto ze wszystkich źródeł o 1,77%.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto, źródło: GUS

Równocześnie, udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wzrósł o 1,31 p.p. w stosunku do 2018 r. Przyczynił się do tego wzrost końcowego zużycia odnawialnej energii elektrycznej brutto o 9,52% i zmniejszenie końcowego zużycia energii elektrycznej brutto o 0,81%.

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i
chłodnictwie wzrósł o 0,84 p.p. w stosunku do 2018 r. Wpłynął na to wzrost końcowego zużycia energii odnawialnej na ogrzewanie i chłodzenie o 1,25% i zmniejszenie całkowitego końcowego zużycia energii brutto na ogrzewanie i chłodzenie o 4,06%.

Produkcja energii z OZE

Jak podaje GUS, końcowe zużycie energii brutto ze źródeł odnawialnych w latach 2015–2019 zwiększało się w ciągu ostatnich lat i wzrosło z 325 387 TJ w 2015 r. do 376 060 TJ w 2019 r.

Pozyskanie energii ze źródeł odnawialnych w Polsce wg nośników w 2019 r., źródło: GUS

Na tę produkcję wpłynęły takie nośniki jak biopaliwa stałe – 259 933 TJ, energia wiatru – 54 384 TJ, biopaliwa ciekłe – 41 063 TJ, biogaz – 12 498 TJ, pompy ciepła – 10 681 TJ, energia wody – 7 050 TJ, energia słoneczna – 5 567 TJ, odpady komunalne – 4 271 TJ oraz energia geotermalna 1 020 TJ.

 

Redakcja GLOBEnergia