Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN – Rozproszone, odnawialne źródła energii”.

 
Wsparcie oferowane w ramach programu BOCIAN, podobnie jak w przypadku programu KAWKA, ma w znacznym stopniu przyczynić się do ograniczenia emisji CO2, a tym samym poprawy jakości powietrza. Wykorzystanie OZE stanowi tu konieczny element kwalifikowalności inwestycji. Realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program zakłada osiągnięcie dość ambitnych wskaźników wynikających z umów podpisanych już na lata 2014–2018.
Zgodnie z dokumentacją programu, są to:
•             Produkcja energii elektrycznej – 235 000 MWh
•             Produkcja energii cieplnej – 990 000 GJ
•             Ograniczenie/uniknięcie emisji CO 2 – 290 000 Mg/rok
 
Budżet na realizację celu programu wynosi do 570 000 tys. zł. NFOŚiGW zastrzega sobie możliwość zmiany wysokości środków finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przedmiotowego naboru.
 
Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 40 mln zł. Pożyczka na warunkach preferencyjnych jest oprocentowana nie mniej niż 2% w skali roku.
 
Wnioski należy składać w terminie od  17 kwietnia 2015 r. do 29 grudnia 2015 r. lub do wyczerpania alokacji środków.
Przygotowane wnioski należy składać w Generatorze wniosków o dofinansowanie, a w przypadku braku podpisu elektronicznego także w formie papierowej bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres NFOŚiGW z dopiskiem „Bocian”.
 
Źródło: NFOŚiGW