Instytut Ochrony Środowiska opracuje oraz upowszechni bazę wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków – na podstawie podpisanej 18 sierpnia umowy z NFOŚiGW. Projekt o wartości 20 mln zł otrzyma dofinansowanie z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 17 mln zł. Jego realizację przewidziano na lata 2017-2021.

Kompleksowe opracowania na temat zmian klimatu

Efektem projektu Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego (IOŚ-PIB), będzie piętnaście różnego rodzaju opracowań: ekspertyzy, oceny, analizy, koncepcje i studia. Zasięg planowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych i informacyjnych wyniesie ok. 100 tys. osób.

W ramach inicjatywy zaplanowano siedem działań:

  • zbudowanie bazy wiedzy (w ramach której opracowane zostaną scenariusze zmian klimatu, emisyjne, sektorowe i ekonomiczne oraz wykonane badania dla uzyskania wiedzy o różnych wymiarach skutków zmian klimatu i działań adaptacyjnych);
  • utworzenie narzędzi upowszechniania zasobów bazy wiedzy (w tym platformy informatycznej umożliwiającej zarówno gromadzenie, jak i korzystanie ze zgromadzonych treści);
  • wzmocnienie i rozbudowę mechanizmów ciągłego pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych niezbędnych do funkcjonowania bazy wiedzy;
  • szkolenie grupy docelowej w zakresie zawartości i sposobów wykorzystania zasobów bazy wiedzy.
  • opracowanie propozycji i wzorców działań w obszarze adaptacji do skutków zmian klimatu (w tym opracowywanie propozycji regulacji prawnych z obszaru ochrony klimatu i adaptacji do jego zmian pod kątem ich zgodności z polityką klimatyczną państwa i UE);
  • utworzenie systemu wspomagania decyzji (SWD) dla wyboru działań adaptacyjnych na wszystkich poziomach wdrażania SPA 2020;
  • dostarczenie społeczeństwu rzetelnej i wiarygodnej wiedzy na temat zmian klimatu i potrzeb adaptacji do skutków tych zmian oraz poprawa świadomości potrzeby i zwiększenie odporności społeczeństwa na owe skutki.

 

Nieoceniona pomoc dla decydentów

Projekt ma zasięg ogólnopolski. Skierowany jest m.in. do decydentów różnych szczebli, podejmujących decyzje związane z wyborem i realizacją działań adaptacyjnych związanych ze skutkami zmian klimatu. Projekt jest zgodny z celami planów i strategii krajowych i europejskich w zakresie zagadnień klimatycznych, w tym między innymi SPA 2020 oraz Europa 2020.

Wniosek o dofinansowanie projektu „Baza wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”, został umieszczony w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych i podlegał naborowi w trybie pozakonkursowym w ramach unijnego działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; Typ projektu: 9. Tworzenie bazy wiedzy i kompetencji w zakresie zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu.

Umowę na dofinansowanie inicjatywy IOŚ-PIB podpisali 18 sierpnia w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Roman Wójcik, Wiceprezes Zarządu NFOŚiGW oraz Krystian Szczepański, Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska.

 

 

 

 

 

Źródło: materiały prasowe NFOŚiGW