200 gmin otrzyma 525 mln zł rekompensaty z tytułu zmiany opodatkowania elektrowni wiatrowych

Sejm bez poprawek przyjął ustawę o rekompensacie dochodów utraconych przez gminy w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Rekompensaty zostaną wypłacone już w 2022 roku i będą dotyczyć około 200 gmin, gdzie znajdują się wiatraki. Ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP. Samorządy, które stawiają na rozwój energetyki wiatrowej, bardzo długo czekały na tę ustawę.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

wiatraki

Podziel się


Ustawa została niemal jednogłośnie przyjęta przez Sejm 17 listopada. Nowe rozwiązanie jest realizacją orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 22 lipca 2020 roku. Zgodnie z jego wyrokiem, uprawnionymi do uzyskania rekompensat są gminy, które na skutek zmiany przepisów utraciły dochody w postaci podatku od nieruchomości płaconego od elektrowni wiatrowych w 2018 roku. Dzięki ustawie do ok. 200 gmin trafi łącznie 524,43 mln złotych rekompensat.

Aby otrzymać rekompensatę gmina będzie musiała złożyć wniosek, którego wzór stanowi załącznik do ustawy. Wnioski rozpatrywał będzie wojewoda właściwy miejscowo dla danej gminy. Następnie po rozpatrzeniu pod względem formalnym i merytorycznym oraz rachunkowym, wojewoda wyda decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania rekompensaty. W pierwszym przypadku rekompensata zostanie przelana przez wojewodę na wskazany rachunek bankowy gminy. Wypłata rekompensat nastąpi w 2022 roku. Organem odwoławczym od decyzji wojewody będzie minister właściwy do spraw klimatu.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy OZE z dn. 7 czerwca 2018 roku wprowadziła z dn. 1 stycznia tego samego roku zmiany do prawa budowlanego zmieniając definicję budowli oraz do ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych w zakresie definicji elektrowni wiatrowej. Biorąc pod uwagę, że powyższe definicje mają wpływ na wysokość podatku od nieruchomości, doprowadziło to do zmiany wysokości tego podatku od elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną, a zatem do zmniejszenia dochodów gmin. Taki stan faktyczny wpłynął nie tylko na pogorszenie sytuacji majątkowych gmin, ale mógł mieć negatywny wpływ na jakość życia ich mieszkańców. W 2020 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność ustawy OZE z 2018 roku, w zakresie, w jakim narusza zasadę nieretroakcji i wprowadza z mocą wsteczną definicję budowli i elektrowni wiatrowej.

Według danych Agencji Rynku Energii lądowe farmy wiatrowe są największymi źródłami energetyki odnawialnej w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Na koniec października ich moc wyniosła 6 868,1 MW. 

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska