Aktualności Aktualności

200 mln zł dla przedsiębiorców na instalacje produkujące ciepło OZE!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

koszty pompa ciepła, kocioł gazowy

Drodzy przedsiębiorcy! NFOŚiGW wychodzi z ofertą dofinansowania do inwestycji polegających na budowie nowych lub przebudowie instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

Zainteresowani przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie od 30 marca do 28 maja 2019 r.

Budżet programu to 200 mln złotych, a maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.

Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Jakie inwestycje mogą liczyć na wsparcie?

Wsparcie kierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących:

  • biomasę (powyżej 5 MWth),
  • energię promieniowania słonecznego (powyżej 2
    MWth)
  • energię geotermalną (powyżej 2 MWth).

Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).

Premiowane będą przedsięwzięcia o największym potencjale redukcji emisji CO2 oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/przebudowy danej instalacji.

UWAGA! Do wsparcia nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Taki program po raz piąty!

To już piąty nabór finansowany z Funduszu Spójności. NFOŚiGW przeprowadził dotychczas cztery nabory dotyczące poddziałania 1.1.1, w ramach których wpłynęło 100 wniosków na kwotę dofinansowania 2 396,84 mld zł.

Do chwili obecnej rozstrzygnięto trzy konkursy. Zawarto 14 umów na łączną kwotę dofinansowania 157,88 mln zł, przy łącznym koszcie całkowitym inwestycji wynoszącym 407 mln zł.

Dzięki realizacji projektów nastąpi redukcja CO2 na poziomie 199 tys. Mg/rok. Obecnie trwa ocena wniosków złożonych w ramach czwartego konkursu dedykowanego inwestycjom z zakresu produkcji energii elektrycznej z OZE. W konkursie wpłynęło 48 wniosków na łączną wnioskowaną kwotę pomocy zwrotnej ponad 1 733 mln zł.


Szczegóły programu dostępne TUTAJ


Źródło: NFOŚiGW