Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o tym, że 3 września rozpocznie się przyjmowanie wniosków o unijne dofinansowanie przedsięwzięć związanych z produkcją energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Nabór potrwa do 31 października 2018 r., a jego rozstrzygnięcie zaplanowano na maj 2019 r.

Źródłem środków jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, a dofinansowanie udzielane jest w formie zwrotnej.

Dla kogo jest konkurs i jakie inwestycje może wspomóc?

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców – wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna: kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124).

Maksymalny udział dofinansowania jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%.
Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Oprocentowanie pożyczkij wynosi 0%. Przedsiębiorca może liczyć na umorzenie pomocy zwrotnej, które uzależnione jest od produktywności instalacji i może wynosić od 5 do 50% kosztów kwalifikowanych.

Do podziału jest łącznie 200 mln zł, w tym 50 mln zł dla projektów realizowanych przez członków klastrów energii posiadających Certyfikat Klastra Energii wydany przez Ministra Energii oraz 150 mln zł dla pozostałych projektów.

Dofinansowanie w formie pomocy zwrotnej skierowane jest na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii (elektrycznej lub elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu) wykorzystujących:
– energię wiatru (powyżej 5 MWe),
– biomasę (powyżej 5 MWth/MWe),
– biogaz (powyżej 1 MWe),
– wodę (powyżej 5 MWe),
– energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe/MWth)
– energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWth).

Do dofinansowania nie kwalifikują się projekty wykorzystujące OZE w zakresie wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji, które wspierane są wyłącznie w ramach unijnego działania 1.6.

To już IV nabór

NFOŚiGW przeprowadził dotychczas trzy nabory dotyczące tego działania. Wpłynęły 52 wnioski na kwotę dofinansowania 663,13 mln zł. Do chwili obecnej rozstrzygnięto dwa konkursy. Zawarto 9 umów na łączną kwotę dofinansowania 122 mln zł, przy łącznym koszcie całkowitym inwestycji wynoszącym 308,93 mln.

NFOŚiGW informuje, że w najbliższym czasie zostanie opublikowana lista projektów ocenionych w trzecim konkursie (na inwestycje w zakresie produkcji ciepła z OZE).

Redakcja GLOBEnergia