Program Mój Prąd obowiązuje od 30 sierpnia. Od 21 października można też składać wnioski online. Według stanu na 6 listopada, liczba wypłaconych dotacji wyniosła 5 467 sztuk, na łączną kwotę przekraczającą 25 milionów złotych. Oznacza to, że w puli zostało niecałe 975 milionów.

25 milionów w Moim Prądzie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zaktualizował dane dotyczące wypłaconych dotacji. Według stanu na 6.11.2019 liczba wypłaconych dotacji dobiła do 5467 sztuk na kwotę 25 milionów złotych. Roczna energia możliwa do pozyskania z dofinansowanych instalacji wynosi 30,4 GWh. Według stanu na 5. listopada, czyli dzień poprzedzający, odrzucono 988 wniosków.

Mikroinstalacje OZE dofinansowane z Mojego Prądu pozwoliłyby na pokrycie zapotrzebowania na energię 12 160 gospodarstw domowych, 101 333 czajników elektrycznych, 20 451 samochodów osobowych i 2,5 miliona telefonów komórkowych.

Źródło: NFOŚiGW

Wnioski online

Aby złożyć wniosek online o dofinansowanie potrzebny jest profil zaufany lub e-dowod oraz elektroniczne wersje niezbędnych dokumentów, które trzeba załączyć do wniosku. Oto, o jakie dokumenty chodzi:
• Kopia faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej, kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
• Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
• Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
• Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Szczegóły – TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia