25 mln zł na ekoprojekty – trwa nabór wniosków w ramach programu LIFE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

25 mln zł ze środków krajowych i ponad 200 mln zł z Unii Europejskiej do wzięcia na przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, przyrody i klimatu. 

Od 1 czerwca można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu Współfinansowanie programu LIFE Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE w perspektywie finansowej 2014 – 2020 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Formy dofinansowania:
- dotacja, 
- pożyczka, w tym pożyczka na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Programu LIFE; 
Nabór wniosków zarówno o pożyczkę jak i dotacje odbywa się w trybie ciągłym.
Planowana alokacja:
 1. dotacje – 20 mln zł
 2. środki na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe – 5 mln zł
Beneficjentami projektu mogą być: 
1) Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: 
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 
b) osoby prawne, 
c) państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; 
2) Beneficjent koordynujący – podmiot, o którym mowa w pkt 1, który podejmuje się realizacji przedsięwzięcia LIFE; 
3) Współbeneficjent – podmiot, o którym mowa w pkt 1, który jest wskazany w umowie dotacji ze środków NFOŚiGW jako podmiot współodpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia LIFE i któremu Beneficjent koordynujący przekazuje część środków z dotacji; Współbeneficjent może być równocześnie beneficjentem pożyczki ze środków NFOŚiGW; 
4) Współbeneficjent zagranicznego projektu LIFE - podmiot, o którym mowa w pkt. 1, który jest Współbeneficjentem Projektu LIFE realizowanego przez Beneficjenta Koordynującego, mającego siedzibę na terenie innego państwa członkowskiego Unii 10 
 
Nabór wniosków w ramach programu Współfinansowanie programu LIFE  Część 1)  Współfinansowanie projektów LIFE + rozpocznie się 23 czerwca 2015. 
W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Program LIFE podzielono dwa podprogramy: na rzecz środowiska oraz na rzecz klimatu. Budżet na lata 2014-2017 wynosi 1 347 mln euro na działania z zakresu środowiska oraz 449,2 mln euro na działania na rzecz klimatu.
 
Obszary priorytetowe
 
• przyroda i różnorodność biologiczna
 
• zarządzanie i informacja w zakresie środowiska 
a) wspieranie zwiększania poziomu świadomości dotyczącego zagadnień środowiska, 
b) wspieranie komunikacji, zarządzania i rozpowszechniania informacji w dziedzinie środowiska oraz ułatwianie dzielenia się wiedzą o udanych rozwiązaniach i praktykach dotyczących środowiska, 
c) działania na rzecz i wspieranie bardziej efektywnego przestrzegania i egzekwowania unijnych przepisów dotyczących środowiska, 
d) działania na rzecz lepszego zarządzania środowiskiem poprzez zwiększanie zaangażowania zainteresowanych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych, w konsultacje dotyczące polityki i jej realizację.
 
• ograniczenie wpływu człowieka na klimat
a) wspieranie wdrażania i rozwoju unijnej polityki i przepisów w dziedzinie łagodzenia skutków zmiany klimatu, w tym w szczególności przez rozwój, testowanie i prezentację podejść, najlepszych praktyk i rozwiązań związanych z polityką lub zarządzaniem w kontekście łagodzenia skutków zmiany klimatu;
b) ulepszanie bazy wiedzy dla celów rozwoju, oceny, monitorowania, opiniowania i wdrażania skutecznych działań i środków związanych z łagodzeniem skutków zmiany klimatu, a także zwiększanie potencjału zastosowania tej wiedzy w praktyce;
c) ułatwianie rozwoju i zastosowania zintegrowanych podejść, takich jak strategie i plany działań mające na celu łagodzenie skutków zmiany klimatu na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym;
d) wspieranie rozwoju i prezentacji innowacyjnych technologii, systemów, metod i instrumentów służących łagodzeniu skutków zmiany klimatu, odpowiednich do powielenia, naśladowania lub włączenia do głównego nurtu.
 
• dostosowanie się do skutków zmian klimatu
a) wspieranie rozwoju i wdrażania unijnej polityki w dziedzinie dostosowywania się do skutków zmiany klimatu, w tym włączanie tego tematu do głównego nurtu w różnych obszarach polityki, w szczególności poprzez rozwój, testowanie i prezentację podejść, najlepszych praktyk i rozwiązań związanych z polityką lub zarządzaniem w kontekście dostosowywania się do skutków zmiany klimatu, włączając, w stosownych przypadkach, podejścia ekosystemowe;
b) ulepszanie bazy wiedzy służącej rozwojowi, ocenie, monitorowaniu, opiniowaniu i realizacji skutecznych działań i środków związanych z dostosowywaniem się do skutków zmiany klimatu, 
c) ułatwianie rozwoju i stosowania podejść zintegrowanych, takich jak strategie i plany działania mające na celu dostosowywanie się do skutków zmiany klimatu na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym, 
d) wspieranie rozwoju i prezentacja innowacyjnych technologii, systemów, metod i instrumentów służących dostosowywaniu się do skutków zmiany klimatu, nadających się do powielenia, naśladowania lub włączenia do głównego nurtu.
 
zarządzanie i informacja w zakresie klimatu 
a) działania na rzecz zwiększania poziomu świadomości zagadnień dotyczących klimatu, w tym pozyskiwanie wsparcia społeczeństwa i zainteresowanych podmiotów dla tworzenia unijnej polityki w dziedzinie klimatu, 
b) wspieranie komunikacji, zarządzania i rozpowszechniania informacji w dziedzinie klimatu oraz ułatwianie dzielenia się wiedzą o udanych rozwiązaniach i praktykach dotyczących klimatu, 
c) działania na rzecz i wspieranie bardziej efektywnego przestrzegania i egzekwowania unijnych przepisów dotyczących klimatu, w szczególności poprzez promowanie opracowywania i rozpowszechniania najlepszych praktyk i podejść do zagadnień politycznych;
d) działania na rzecz lepszego zarządzania klimatem przez zwiększanie zaangażowania zainteresowanych podmiotów, w tym organizacji pozarządowych, w konsultacje polityki i jej wdrażanie.
 

Źródło: NFOŚiGW