Dobiega końca realizacja projektu przebudowy regionalnej infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej polegająca na zwiększeniu mocy transformatorów dystrybucyjnych 15/0,4 kV w Regionie Łódzkim.

Modernizacja sieci elektroenergetycznej pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w regionie, a z inwestycji skorzysta niemal 48 tysięcy mieszkańców.

 
Projekt składa się z dwóch rodzajów prac: modernizacji sieci elektroenergetycznej, tj. zakupu 250 nowoczesnych transformatorów i punktowej wymiany urządzeń generujących największe straty energii elektrycznej na jednostki o niskich stratach i wyższej mocy oraz budowy 1,2 km nowych odcinków sieci niskiego napięcia.
– Najważniejszym celem projektu jest jednak zwiększenie mocy transformatorów. Pozwoli to na poprawę jakości zasilania Odbiorców w energię elektryczną, a także na obniżenie strat dystrybucji energii elektrycznej oraz stworzy lepsze warunki do przyłączenia nowych Odbiorców – mówi Andrzej Iżycki, kierownik projektu.

Transformatory z „olejem słonecznikowym”
Projekt, który w Regionie Łódzkim realizuje spółka PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto był dużym przedsięwzięciem logistycznym. Wymiana 250 transformatorów wiązała się z wieloma utrudnieniami wynikającymi m.in. z faktu, że w niektórych miejscach stacje transformatorowe ulokowane są na terenie ciasnej zabudowy. Z tego względu użyto wyjątkowego, jak na taką inwestycję, sposobu montowania urządzeń.
– W wielu przypadkach musieliśmy zrezygnować z użycia dźwigów, które niejednokrotnie nie mogłyby dojechać w pobliże stacji transformatorowych, na poczet specjalnych łożyskowanych kółek montowanych przy transformatorach. Dzięki nim urządzenia mogły dosłownie wjechać do stacji – mówi Andrzej Iżycki, kierownik projektu. Zaznacza, że jedno takie urządzenie waży – w zależności od mocy – od 1,2 tony do 2,2 tony. Czynnikiem chłodzącym użytym w tych transformatorach jest całkowicie biodegradowalny płyn o parametrach technicznych zbliżonych do oleju mineralnego, uzyskiwany z wyselekcjonowanych ziaren słonecznika. Co daje takie rozwiązanie? – W przypadku rozszczelnienia transformatora, o ile wycieka z niego tradycyjny olej mineralny, mamy do czynienia z dużym zagrożeniem i dla ludzi, i dla środowiska. Jeśli zdarzy się awaria nowego transformatora, wycieknie z niego olej, który rozkłada się w na czynniki nieszkodliwe dla środowiska w ciągu jednego miesiąca – podkreśla Andrzej Iżycki.
Co więcej, olej biodegradowalny w nowych transformatorach jest też trudnopalny. W porównaniu z tradycyjnymi olejami mineralnymi, tworzonymi na bazie ropy naftowej, których temperatura zapłonu wynosi ok. 145 st. C, w przypadku oleju biodegradowalnego wzrasta ona aż do 360 st. C.

Zyskane kilowaty

Jaki był cel całej inwestycji? Zwiększenie o około 50% ogólnej mocy wymienionych transformatorów, poprawa parametrów jakościowych dystrybucji energii elektrycznej oraz stworzenie warunków do przyłączenia nowych Odbiorców. Dzięki Projektowi zakupiono 250 nowoczesnych, ekologicznych i bezpiecznych transformatorów, których istotnym wskaźnikiem jest ich wydajność. W porównaniu z poprzednimi urządzeniami, są efektywniejsze w działaniu, co pozwala m.in. na mniejsze straty dystrybucji energii elektrycznej. I choć, jak podkreśla Witold Filipiński – zastępca Dyrektora Generalnego Oddziału Łódź-Miasto/Łódź-Teren, ograniczenie wskaźnika strat energii dzięki wymianie transformatorów nie przełoży się od razu na niższe rachunki za prąd, to mieszkańcy zyskają pewność i bezpieczeństwo zasilania.

Szczegóły dotyczące inwestycji pn: „Przebudowa regionalnej infrastruktury dystrybucji energii elektrycznej polegająca na zwiększeniu mocy transformatorów dystrybucyjnych 15/0,4 kV w Regionie Łódzkim”.

W dniu 21 grudnia 2011 r. w Łodzi została zawarta umowa o dofinansowanie projektu PGE Dystrybucja S.A., w ramach Osi priorytetowej II: Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działanie II.7. Elektroenergetyka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Zgodnie z podpisanym w dniu 15 maja 2014 r. aneksem do umowy o dofinansowanie projektu:
Całkowita wartość projektu: 9 640 745,11 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 834 740,03 PLN
Beneficjent dofinansowania: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
Realizator projektu: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto
 
Projekt realizowany jest na terenie województwa łódzkiego w powiatach:
• Miasto Łódź – 150 transformatorów
• Pabianicki – 59 transformatorów
• Łódzki Wschodni – 5 transformatorów
• Zgierski – 31 transformatorów.
 
Najważniejszy cel projektu:
Zwiększenie o 50% mocy wymienianych transformatorów dystrybucyjnych 15/0,4 kV
• Poprawa jakości zasilania Odbiorców w energię elektryczną
• Poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego
• Obniżenie strat dystrybucji energii elektrycznej
• Tworzenie warunków do przyłączenia nowych Odbiorców.
Projekt PGE Dystrybucja S.A realizuje zakładane wskaźniki
Wskaźniki produktu:
• Długość wybudowanej sieci energetycznej – 1,20 km
• Długość zmodernizowanej sieci energetycznej – 45,25 km
• Liczba nowych transformatorów zainstalowanych na stacjach energetycznych – 250 szt.
Wskaźniki rezultatu:
• Liczba Odbiorców mających dostęp do wybudowanej sieci – 15 osób
• Liczba Odbiorców mających dostęp do przebudowanej sieci energetycznej – 48 tys. osób
• Wskaźnik redukcji jednostkowych strat energii elektrycznej w transformatorach – 6,28%
• Wskaźnik redukcji zagrożenia skażenia gleby i wód produktami ropopochodnymi – 100%
• Wskaźnik wzrostu efektywności energetycznej na jednostkę mocy – 37,05%.
Efekty pośrednie realizacji projektu:
• Pokrycie zapotrzebowania Odbiorców istniejących na zwiększone zapotrzebowanie mocy i energii oraz umożliwienie pokrycia zapotrzebowania nowych Odbiorców
• Poprawa jakości dostarczanej energii i pewności zasilania
• Zwiększenie możliwości przyłączania rozproszonych źródeł odnawialnych o małej mocy do sieci dystrybucyjnej 0,4kV, np. ogniwa fotowoltaiczne, solary
• Zmniejszenie kosztów zakupu energii elektrycznej na pokrycie strat energii
• Wynikające z powyższego ograniczenie emisji dwutlenku węgla
• Zapewnienie bezpieczeństwa środowiska poprzez wymianę urządzeń na jednostki z niskostratnym rdzeniem, hermetyzacją izolacji uzwojeń oraz wypełnione – jako medium izolacyjnym – płynem biodegradowalnym.
Źródło: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto