Oba konkursy adresowane są do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego oraz działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych, a także do podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będących przedsiębiorcami oraz do spółdzielni mieszkaniowych.

Konkurs w ramach Poddziałania 1.6.2. Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji obejmują realizację projektów takich jak:

  • budowa sieci ciepłowniczych lub sieci chłodu (w tym przyłączy), umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej, wytworzonej w źródłach wysokosprawnej kogeneracji,
  • wykorzystanie ciepła odpadowego, wyprodukowanego w układach wysokosprawnej kogeneracji w ramach projektów rozbudowy/budowy sieci ciepłowniczych,
  • budowa sieci cieplnych lub sieci chłodu, umożliwiająca wykorzystanie ciepła, wytworzonego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (w tym możliwe jest również wykorzystanie ciepła odpadowego, ciepła z instalacji OZE), a także powodująca zwiększenie wykorzystania ciepła, wyprodukowanego w takich instalacjach.

Środki przeznaczone na realizację projektów w ramach tego konkursu wynoszą 125 mln zł.

W ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu można sfinansować:

  • przebudowę istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji,
  • budowę przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych,
  • budowę nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym,
  • podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach tego konkursu wynosi:

  • 100 mln zł dla projektów, w których co najmniej 30% całkowitej redukcji emisji pyłów w projekcie będzie pochodzić z zastępowania indywidualnych źródeł ciepła poprzez wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych,
  • 47 mln zł dla pozostałych projektów.

Istotną informacją jest, że z ubiegania się o dofinansowanie w ramach obu konkursów wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ich ogłoszenia do zakończenia naborów. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej i może wynieść nie więcej niż 85%.

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej