Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas posiedzenia 28 października zatwierdziła między innymi program Gazela BIS.

 
„Gazela BIS – niskoemisyjny zbiorowy transport miejski” jest skierowany do miast regionalnych i subregionalnych, wskazanych w Kontraktach Terytorialnych w obszarze niskoemisyjnego transportu publicznego. W ramach programu będą one mogły sfinansować zakup nowego taboru oraz rozwój infrastruktury transportowej. Program realizowany będzie w latach 2016-2023. Jego budżet ustalono na 300 mln zł.
 
 – Transport drogowy wywiera negatywny wpływ na jakość środowiska, do podstawowych problemów należy zaliczyć zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w miastach. Dlatego wprowadzamy program dofinansowania nowoczesnych rozwiązań sprzyjających rozwojowi niskoemisyjnego publicznego transportu miejskiego – czytamy wypowiedź Doroty Zawadzkiej – Stępniak, Zastępcy Prezesa Zarządu NFOŚiGW na oficjalnej stronie NFOŚiGW.
 
 Z programu Gazela BIS miasta będą mogły otrzymać pożyczki do 50 mln zł na zakup nowych trolejbusów, tramwajów lub autobusów o napędzie hybrydowym, elektrycznym lub gazowym oraz na  rozwijanie infrastruktury. Wśród możliwych przedsięwzięć infrastrukturalnych jest  modernizacja lub budowa stacji tankowania i ładowania ekologicznych pojazdów transportu publicznego, wydzielanie pasów ruchu, zakup systemów sterowania ruchem, systemów informacji pasażerskiej czy budowa parkingów Park & Ride.
 
Jak podkreśla NFOŚiGW, w ramach Programu Gazela BIS promowane będą projekty kompleksowe, generujące najwyższy efekt ekologiczny. W ramach każdego projektu finansowanego z programu Gazela BIS obowiązkowo min. 20 proc. kosztów kwalifikowanych (max 50%) ma dotyczyć zarządzania i infrastruktury dla niskoemisyjnego transportu.
 
Dofinansowanie będzie udzielane w formie preferencyjnej pożyczki z oprocentowaniem ustalonym na poziomie WIBOR 3 M, nie mniej niż 2 proc. w skali roku. Maksymalną intensywność pomocy ustalono na poziomie 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Dodatkowo dla podmiotów, które nie będą mogły pozyskać wsparcia ze środków zagranicznych przewidziano umorzenie na poziomie do 30 procent.
 

Źródło: NFOŚiGW