RŚP został uruchomiony na TGE w październiku 2005 roku jako integralny element systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE i kogeneracji. Umożliwia on handel świadectwami pochodzenia w ramach transakcji sesyjnych i pozasesyjnych, a także identyfikację wytwórców oraz przysługujących im świadectw pochodzenia. Rejestr obejmuje sześć instrumentów powiązanych z energią ze źródeł odnawialnych i kogeneracji, a także tą, która została zaoszczędzona przez odbiorców i producentów oraz podczas przesyłu.

RŚP skupia obecnie skupia 3 000 podmiotów – od wielkich spółek energetycznych i przemysłowych odbiorców energii poprzez jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, związki komunalne oraz producentów energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Liczba świadectw pochodzenia wczytanych do systemu od uruchomienia Rejestru do stycznia 2017 r. odpowiada 355 TWh kolorowej energii – 137 TWh energii ze źródeł odnawialnych, 218 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz 694 000 toe z efektywności energetycznej.

„Trzy tysiące podmiotów i 355 TWh kolorowej energii to efekt zaufania członków Rejestru do Towarowej Giełdy Energii. Dziękujemy za ten czas budowania rynku, jednocześnie czujemy się odpowiedzialni za jego rozwój i promowanie takich rozwiązań, które przyniosą korzyści jego uczestnikom i przyczynią się do stworzenia optymalnego modelu rynku energii w Polsce.” – powiedział dr Paweł Ostrowski, Prezes Zarządu TGE.

Energo-odnawialni rosną w siłę

Rejestr Świadectw Pochodzenia skupia podmioty, które wytwarzają energię z odnawialnych źródeł energii lub ograniczyły jej zużycie. Dlatego wśród beneficjentów RŚP znajdują się nie tylko firmy energetyczne, ale też jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, szpitale, parafie, szkoły wyższe i przedsiębiorstwa komunalne. Z przyznawanych członkowi rejestru certyfikatów wynikają prawa majątkowe, które są przedmiotem obrotu na TGE.

Aby zostać członkiem RŚP należy:

•    Wybrać dom maklerski do reprezentacji na TGE.
•    Złożyć wniosek o uzyskanie statusu członka RŚP wraz z potrzebnymi załącznikami.
•    Określić osoby upoważnione do reprezentowania spółki w kontaktach z RŚP oraz zakres ich uprawnień.
•    Przesłać komplet dokumentów na adres Biura Rejestrów TGE: rejestr@tge.pl.

Szczegółowy Regulamin RŚP, wzory dokumentów i załączników oraz lista domów maklerskich dostępne są na stronie Towarowej Giełdy Energii.

System zielonych certyfikatów działać będzie jeszcze 15 lat dla instalacji przyłączonych do 1 lipca 2016 r., a więc najdłużej do 1 lipca 2031 r. Właściciele instalacji przyłączonych 1 lipca 2016 r. i później nie mogą wnioskować o wydanie świadectw pochodzenia, a co za tym idzie, nie dotyczy ich pomoc publiczna w postaci zielonych certyfikatów, mogą oni brać udział w organizowanych przez Ministerstwo Energii i Urząd Regulacji Energetyki aukcjach.

Źródło: Towarowa Giełda Energii