Jak podaje Urząd Regulacji Energetyki, moc odnawialnych źródeł energii nieustannie rośnie. W przeciągu trzech ostatnich kwartałów zostało w Polsce zainstalowanych 333 MW.

Dowiadujemy się również, że pod koniec II kwartału tego roku, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał 100-tysięczne świadectwo pochodzenia energii elektrycznej z OZE. Dla porównania, świadectwo pochodzenia opisane numerem 75 000 zostało wydane pod koniec II kwartału 2013 roku, a system ten obowiązuje w naszym kraju od 2004roku.
Wynika z tego, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy wydano aż 25 tysięcy zielonych certyfikatów, czyli inaczej 25% wszystkich świadectw, wydawanych w ciągu 10 ostatnich lat. W tym roku wydano już ponad 16 300 świadectw pochodzenia.


Więcej na temat systemu wsparcia i nowego projektu Ustawy o OZE tutaj


System wsparcia wytwarzania energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł funkcjonuje w Polsce opiera się przede wszystkim na wydawaniu świadectw pochodzenia (zielone certyfikaty), które są potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w koncesjonowanych odnawialnych źródłach. Zbywalne świadectwa pochodzenia wystawiane są przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Centralny rejestr dla wydawanych świadectw pochodzenia prowadzony jest przez TGE S.A., gdzie odbywa się też obrót prawami majątkowymi wynikającymi z tych świadectw.
Wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne, które sprzedają energię elektryczną odbiorcom końcowym, zobowiązane są do uzyskania określonej ilości świadectw pochodzenia i przedstawienia ich do umorzenia Prezesowi URE. Istnieje również możliwość wywiązania się z tego obowiązku przez uiszczenie opłaty zastępczej na konto NFOŚiGW.
Ponadto na przedsiębiorstwo energetyczne, do którego sieci dystrybucyjnej przyłączone jest źródło odnawialne (sprzedawca z urzędu) nałożony jest obowiązek nabycia energii elektrycznej wyprodukowanej z OZE po cenie ustalonej przez Prezesa URE. Projekt ustawy o OZE w znacznym stopniu modyfikuje istniejący obecnie system wsparcia.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki