Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  na ograniczenie niskiej emisji.

Konkurs będzie rozstrzygnięty już w sierpniu 2017 roku. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów niskoemisyjnych rozpocznie się już jutro (28.04.2017r) i będzie trwał tylko do 15 maja 2017 roku.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną,
 • 85% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i w całości pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) – w przypadku projektów generujących dochód,
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną.

Minimalny wkład własny Wnioskodawcy jako % wydatków kwalifikowanych stanowi:

 • minimum 15% całkowitych kwalifikowalnych kosztów projektu,
 • zgodnie ze schematem pomocy publicznej – w przypadku projektów objętych pomocą

publiczną.

Wartość środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 35 000 000,00 PLN, w tym na procedurę odwoławczą 10% kwoty przeznaczonej na konkurs (3 500 000,00 PLN).

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnieni są:

 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki,
 • Stowarzyszenia i porozumienia,
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST.

Rodzaje i tematyka projektów, które mogą liczyć na dofinansowanie:

 • Budowa lub przebudowa infrastruktury dla rozwoju ekologicznego transportu publicznego, w tym ścieżki rowerowe, inwestycje w zintegrowane centra przesiadkowe, inwestycje we wspólny bilet, w obiekty typu Park & Ride, Bike & Ride
 • Budowa i przebudowa dróg lokalnych i/lub regionalnych związanych z mobilnością miejską – wyłącznie jako element kompleksowego projektu, którego celem jest rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego
 • Modernizacja systemów oświetlenia ulic pod kątem zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, w tym z wykorzystaniem OZE
 • Uruchomienie kompleksowej i interaktywnej informacji pasażerskiej.

Konkurs przebiega w sześciu etapach:

 • Etap I – nabór wniosków o dofinansowanie. Nabór wniosków rozpoczyna się i kończy w terminie
 • wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 • Etap II – ocena formalna
 • Etap III – ocena merytoryczna
 • Etap IV – ocena środowiskowa
 • Etap V – ocena projektów pod kątem zgodności ze Strategią ZIT
 • Etap VI – rozstrzygnięcie konkursu

Źródło: FunduszeEuropejskie.gov.pl

Redakcja GLOBEnergia