36% spadek liczby przyłączonych mikroinstalacji PV w maju! 38 tys. nowych mikroelektrowni

Zgodnie z danymi PTPIREE, w maju 2022 r. Operatorzy Sieci Dystrybucyjnych (OSD) przyłączyli do sieci ponad 38 tys. mikroinstalacji. Łączna liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD na koniec maja 2022 wyniosła prawie 1 milion 105 tysięcy. Ich skumulowana moc na dzień 31 maja 2022 wynosiła już prawie 8,2 GW. Liczba instalacji PV przyłączonych w maju wciąż jest duża, ale spadek jest zauważalny. Czy można już określić ile instalacji PV rozliczanych jest w net-billingu? Jak na przestrzeni lat zmieniała się średnia przyłączanych mikroinstalacji PV?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Net-billing

Od 1 kwietnia 2022 r. w Polsce obowiązuje nowy system rozliczeń energii produkowanej w mikroinstalacjach fotowoltaicznych (net-billing). Prosumenci, którzy zgłosili swoje instalacje fotowoltaiczne po 1 kwietnia 2022 r., po trzymiesięcznym okresie przejściowym automatycznie przejdą na net-billing. W pierwszym kwartale 2022 r. mieliśmy do czynienia ogromną liczbą zgłoszonych instalacji fotowoltaicznych, która przełożyła się na 153 tys. przyłączonych instalacji w IQ 2022 r. Wynikało to z tego, że większość osób, które rozważały montaż instalacji PV podjęły decyzję o przyspieszeniu inwestycji i ukończeniu jej przed 1 kwietnia 2022 r., co dało im gwarancje rozliczania w systemie opustów przez 15 lat. Potwierdziła to liczba zgłoszeń wysłanych do OSD przed 1 kwietnia.

Prawie 100 tys. mikroinstalacji PV przyłączonych w 2 miesiące!

Skutki dużej liczby zgłoszeń w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r. widzimy do teraz. W samym kwietniu 2022 r. OSD przyłączyły do sieci prawie 60 tys. mikroinstalacji. Równie dużą liczbę instalacji OSD przyłączyły w maju 2022 r. (ponad 38 tys.). Wynika to z faktu, że do przyłączenia instalacji dochodzi dopiero po jakimś czasie od jej zgłoszeniu do właściwego OSD. W większości przypadków czas ten nie przekracza 30 dni, ale obecnie z uwagi na bardzo dużą liczbę zgłoszeń instalacji PV do 31 marca 2022 r. czas ten mógł się wydłużyć. Konsekwencją tego opóźnienia jest to, że spośród 38 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączonych w maju 2022 r. można wyróżnić zarówno te rozliczane w net-billingu i te rozliczane w systemie opustów.

A jaki jest udział instalacji rozliczanych w nowym systemie (net-billingu)? Spośród mikroinstalacji przyłączonych w kwietniu i maju 2022 r., liczba instalacji rozliczanych w net-billingu prawdopodobnie stanowi mniejszość. Wskazywać mogą na to dane przekazane do tej pory przez OSD. Według danych przekazanych naszej redakcji przez spółkę PGE Dystrybucja S.A., w kwietniu 2022 r. na terenie tego operatora zgłoszono zaledwie 648 mikroinstalacji o łącznej mocy 4 292 kW. Z kolei na terenie zarządzanym przez Eneę w kwietniu 2022 r. zgłoszono tylko 1 019 instalacji.

Mikroinstalacje w Polsce

W I kwartale 2022 r. OSD przyłączyli do swoich sieci ponad 152 tys. nowych mikroinstalacji. Ich łączna moc wyniosła ponad 1265 MW. W samym pierwszym kwartale 2022 r. OSD przyłączyło prawie 2,5 raza więcej mikroinstalacji niż w analogicznym okresie w 2021 r. Jest to także prawie 5 razy więcej niż liczba instalacji przyłączonych w I kwartale 2020 r.

Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych kwartałach i miesiącach.
Źródło: PTPIREE.
Liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD w poszczególnych kwartałach i miesiącach.
Źródło: PTPIREE.

Łącznie, na koniec maja 2022 r. liczba wszystkich mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD wyniosła ponad 1 mln 104 tys. Obecnie skumulowana moc prosumenckiej fotowoltaiki (<50 kW) wynosi prawie 8,2 GW (stan na 31 maja 2022 r.).

Łączna skumulowana liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD.
Źródło: PTPIREE.
Łączna skumulowana liczba mikroinstalacji przyłączonych przez OSD.
Źródło: PTPIREE.
Łączna skumulowana moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD.
Źródło: PTPIREE.
Łączna skumulowana moc mikroinstalacji przyłączonych przez OSD.
Źródło: PTPIREE.

Kiedy rozkręci się net-billing?

Branża fotowoltaiczna potwierdza gwałtowny spadek zainteresowania montażami po wprowadzeniu net-billingu. Firmy z branży przewidują, że zainteresowanie tym segmentem rynku PV odbuduje się na przełomie pierwszego i drugiego półrocza 2022 r.. Wynika to m.in. z tego, że osoby, które planowały montaż fotowoltaiki do połowy tego roku, przyspieszyły swoją decyzję i zrealizowały inwestycje już do końca marca 2022 r. Zdaniem ekspertów z branży wkrótce uaktywni się grupa zainteresowanych montażem instalacji PV, którzy nie byli w stanie zrealizować swojej inwestycji do końca marca bieżącego roku.

Mikroinstalacje PV - średnia moc

Od początku 2021 r. można zaobserwować, że dynamika wzrostu średniej mocy instalacji przybiera na sile. W I kwartale 2022 r. średnia moc przyłączonej mikroinstalacji wyniosła 8,28 kW i była o prawie 1,6 kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji przyłączanych do sieci w roku 2020 (6,68 kW). Dla porównania dla całego 2021 r. średnia moc wyniosła 7,62 kW i była tylko o 1 kW wyższa niż średnia moc mikroinstalacji w roku 2020. Średnia moc mikroelektrowni PV wzrosła również w maju i wyniosła 8,38 kW. Jest to 100 W więcej od średniej mocy w I kwartale 2022 r.

Obecny trend widoczny od początku IV kwartału 2021 r. wskazuje na zainteresowanie prosumentów przyłączaniem instalacji o większej mocy niż w latach ubiegłych. Zdaniem PTPIREE, nie jest to zjawiskiem pozytywnym ze względu na brak możliwości autokonsumpcji wyprodukowanej energii elektrycznej. PTPIREE komentuje, że może to świadczyć o przewymiarowaniu większości mikroinstalacji.

Źródło: PTPIREE, GLOBENERGIA.

Zobacz również