Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił konkurs na składanie wniosków dotyczących projektów ze środków RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach EFRR.

Wszystko w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach. 

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej(z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:
 
modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych ( w tym zakup urządzeń, maszyn) najbardziej efektywne energetycznie
głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach,
zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach,
zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii
 
Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie. Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.
Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.
 
Planowany termin naboru: 16.06.2016 do 09.09.2016r.
 
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 80% kosztów kwalifikowanych, a ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 40 000 000,00 PLN. 
Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego, a termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017r. 
 
Źródło: funduszeeruopejskie.gov.pl