Tym razem środku unijne trafiły do Gminy Biskupiec, Hurtowni „Elektryk” oraz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olsztynie. Beneficjenci skorzystali z możliwości w ramach Osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna i działania „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”. Podpisanie umów miało charakter symboliczny, ponieważ w konkursie zostało wybranych 97 projektów na łączną kwotę blisko 40 mln zł.

– Dziś podpisujemy umowy z beneficjentami, którzy nie po raz pierwszy z powodzeniem sięgnęli po środki unijne – mówił podczas spotkania Adam Krzyśków, Prezes Zarządu WFOŚiGW w Olsztynie. – W poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej realizowali oni inne ważne inwestycje. Mamy nadzieję, że wykonanie nowych projektów przebiegnie równie sprawnie, jak poprzednio.

Jednym z beneficjentów, którzy podpisywali umowę, była Gmina Biskupiec w powiecie nowomiejskim, gdzie w najbliższym czasie zostaną zmodernizowane budynki: ochotniczej straży pożarnej i gminnego ośrodka kultury, w których dotychczasowe piece zostaną zastąpione nowoczesnymi pompami ciepła o mocy 150 kW. Modernizacja pozwoli rocznie zmniejszyć emisję CO2 o ponad 143 tony w skali roku. Koszt inwestycji oszacowano na ponad 2 mln zł, z czego 1, 7 mln zł to unijna dotacja.

Dofinansowanie otrzymało również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie. Tym razem unijne środki pozwolą na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w bazie PWiKu. Instalacja, której koszt wyniesie prawie 1,3 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu blisko 745 000 zł, będzie miała łączną moc 120 kW.

Symboliczne podpisanie umów z WFOŚiGW w Olsztynie

Symboliczne podpisanie umów z gminą Biskupiec, Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Olsztynie i Hurtownią „Elektryk” w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie, źródło: WFOŚiGW w Olsztynie

Trzecim beneficjentem, który podpisał symboliczną umowę z WFOŚiGW, była Hurtownia „Elektryk” Sp. z o.o. Spółka Komandytowa. Firma ta już kilkukrotnie korzystała ze środków unijnych na budowę instalacji fotowoltaicznych. Tym razem panele będą generowały energię elektryczną na dachach budynków w Elblągu i Ełku. Łącznie moc instalacji, której koszt oszacowano na 590 000 zł, wyniesie 80 kW. Dofinansowanie w tym przypadku stanowi 264 000 zł.

W ramach przeprowadzonych dotychczas naborów w ramach RPO WiM 2014-2020, zostały wybrane do dofinansowania 104 projekty o łącznej wartości ok. 90 mln zł, w tym 61 mln zł w zakresie działań wdrażanych przez WFOŚiGW w Olsztynie. Łączny poziom dofinansowania, który trafi do beneficjentów to ok. 63 mln zł, w tym 40 mln do beneficjentów WFOŚiGW w Olsztynie.

Środki przeznaczone są na wsparcie przedsiębiorców (z 104 umów to 88 beneficjentów na kwotę ok. 30,5 mln zł), gmin (odpowiednio – 13 samorządów na kwotę ok. 30 mln zł) oraz innych podmiotów, w tym spółdzielni i wspólnot (2 beneficjentów – 2,3 mln zł), organizacji pozarządowych, jednostek Lasów Państwowych, a także innych instytucji oraz osób prawnych.

Źródło: WFOŚiGW

Katarzyna Cieplińska

Redaktor GLOBEnergia