Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z jego realizacji są redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Zakres projektu obejmuje 4 zadania:

  •  Wykonanie docieplenia stropodachów obiektów szpitala (8715m2) poprzez zastosowanie 12 cm pianki PU zabezpieczonej warstwą polimocznika,
  •  Budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 400 kW,
  •  Wymianę opraw oświetleniowych w ilości 4629 szt. na oprawy energooszczędne typu LED z zintegrowanym źródłem światła,
  •  Wymianę uszczelek w 1050 oknach na silikonowe.

Decyzja o budowie instalacji fotowoltaicznej została podjęta z chęci wykorzystania w placówce OZE oraz z uwagi na to, że Szpital posiada wolny teren pod budowę elektrowni. Szacuje się, że energia generowana w instalacji pokryje zapotrzebowanie Szpitala na energię elektryczną w ponad 10%. Instalacja będzie się składać 1481 modułów, każdy o mocy 270 W i ma szansę rozpocząć pracę jeszcze w październiku lub listopadzie 2016 roku.

Projekt pod nazwą „Podniesienie efektywności energetycznej obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej poprzez częściową termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii” dofinansowany jest w 80% ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014.

Zakres Programu Operacyjnego PL04, w którym udział wziął Szpital Wojewódzki, koncentruje się na promowaniu oszczędności energii poprzez realizację projektów termomodernizacji (wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego) i możliwości wymiany istniejących, często przestarzałych źródeł energii zaopatrujących ww. termomodernizowane budynki nowoczesnymi, w tym wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych.

Szpital w Bielsku-Białek poprawa efektywności energetycznej

Ukończenie realizacji inwestycji po 19. miesiącach prac, źródło: Gazeta Wyborcza Katowice

Umowa pomiędzy Ministerstwem Środowiska, pełniącym funkcję Operatora Programu PL04, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej zawarta została 12.05.2015 r. w Warszawie. Wartość projektu to: 7 212 398,00 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Pokrycie wkładu własnego Szpital planuje z pożyczki WFOŚiGW w Katowicach. Szpital po złożeniu wniosku o pożyczkę uzyskał promesę jej udzielenia.

Korzyści, jakie inwestycja przyniesie Szpitalowi:

  •  oszczędności związane ze zmniejszonym zużyciem mediów (gazu) oraz produkcją energii elektrycznej szacowane na kwotę 400 000 zł/rok,
  •  oszczędności związane z wymianą mocno wyeksploatowanych opraw oświetleniowych – szpital nie musi ponosić kosztów ich wymiany,
  •  oszczędności związane z zastosowaniem nowoczesnego pokrycia dachowego, to jest polimocznika – szpital nie musi ponosić kosztów wymiany obecnego ponad 20-letniego pokrycia dachowego – papy termozgrzewalnej,
  •  poprawa wizerunku szpitala jako proekologicznego.

Źródło informacji i zdjęcia głównego: Łukasz Matlakiewicz – Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – odpowiedzialny za realizację projektu

Informacja o zakończeniu prac: Gazeta Wyborcza Katowice