400 mln złotych na innowacje w regionach, w tym też na energetykę!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

400 mln złotych na innowacje w regionach, w tym też na energetykę!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o powstaniu Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB).

 
W ramach inicjatywy konsorcja naukowo–przemysłowe będą mogły ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów z dziedzin takich jak energetyka, turystyka medyczna czy przemysł włókienniczy. 
 
372 mln przeznaczono dla regionów słabiej rozwiniętych i 28 mln dla województwa mazowieckiego.
 
- Jednym z kluczowych celów planu premiera Morawieckiego jest wyłonienie branż gospodarki, w których mamy największy potencjał. Ale chcemy też, żeby te branże koncentrowały się w określonych regionach tak, żeby każde z polskich województw miało swoje gospodarcze specjalizacje" – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.
RANB-y są jednym z instrumentów realizacji regionalnych inteligentnych specjalizacji. Stanowią zestaw 26 komplementarnych obszarów badawczych, które zostały opracowane w oparciu o zgłoszenia od 16 marszałków województw. Na ich podstawie konsorcja naukowo–przemysłowe złożone z maksymalnie 5 podmiotów, których liderem zostanie jednostka naukowa, będą mogły ubiegać się o dofinansowanie projektów z budżetu 400 mln złotych.
 
 Z tej kwoty aż 372 mln zł jest dedykowane regionom słabiej rozwiniętym, zaś 28 mln mogą wykorzystać konsorcja z województwa mazowieckiego.
 
Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe wpisujące się tematycznie w zakres regionalnych agend naukowo-badawczych. Dzięki zaangażowaniu przedsiębiorstw do realizacji projektów zwiększone zostanie prawdopodobieństwo komercjalizacji wyników badań.
Wartość kosztów kwalifikowanych w każdym projekcie  wynosi od minimum 1 do max. 8 mln zł.
 
Wnioski o dofinansowanie projektów będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie informatycznym od 30 czerwca do 29 lipca 2016 r. Ocena projektów zgłaszanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe w ramach RANB będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR.
 
Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze są instrumentem wsparcia przewidzianego do realizacji w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) – działania 4.1. 
 
Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju