Na  mocy  umowy  pomiędzy  firmami  Solar-Energy  S.A.  oraz  EHN  S.A. do  końca  sierpnia  2014  roku  zostanie  oddana  do  użytku  dachowa instalacja  fotowoltaiczna  o  mocy  480  kW. 

Produkcja  energii  na własne  potrzeby  spółki  EHN  S.A.  pozwoli  na  ograniczenie  poboru energii z sieci i obniżenie kosztów bieżących przedsiębiorstwa.  Dzięki  dogodnej  formie  finansowania  inwestycja  spłacana  będzie  z  bieżącej  produkcji  energii  i  przyniesie  wymierne  korzyści  finansowe już  w  pierwszych  miesiącach  działania:  oszczędności  są  wyższe  niż wysokość rat miesięcznych do instytucji finansującej.

Do budowy instalacji wykorzystane zostaną moduły Solar-Energy S.A. o mocy 250 W i sprawności ogniw 17,8%. Panele zostały wyprodukowane w Polsce, a wszystkie  komponenty  użyte  do ich produkcji pochodzą z Unii Europejskiej. Gwarancja  na  sprawność  modułu wynosi 30 lat. Instalacja  zbudowana  zostanie  na  dachu  płaskim.  Ze  względu  na specyfikę  pokrycia  dachowego  –  dach  membranowy,  zdecydowano się  na  zastosowanie  podkonstrukcji  typu  aero,  która  nie  wymaga ingerencji w poszycie i konstrukcję dachu.

Spółka EHN po zakończeniu inwestycji    planuje  budowę  kolejnych  instalacji  fotowoltaicznych, które  zasilą  w  energię  obiekty  będące  własnością  spółki.  Rozważana jest także opcja gromadzenia energii. Decyzja ta ściśle związana jest z niepokojącymi  informacjami  o  złej  kondycji  ponad  połowy  bloków energetycznych  polskich  elektrowni  zasilanych  węglem:  wiek  tych urządzeń przekracza 30 lat. Spodziewać można się więc w najbliższych latach wyłączeń z eksploatacji, nieprzewidzianych awarii, blackoutów, niedoboru energii na rynku, a także wzrostu cen energii. Jednym z  rozwiązań, które  pozwala uniezależnić się,  chociaż częściowo,  od  powyższych  problemów  są  instalacje  wykorzystujące energię  odnawialną,  w  tym  fotowoltaikę. 

Firmy  produkujące  napoje chłodzące,  materiały  budowlane,  a  także  chłodnie,  sklepy,  mają charakterystyki  zużycia  energii  zbliżone  do  charakterystyki  produkcji energii z instalacji fotowoltaicznych. Ich zapotrzebowanie na energię wzrasta  w  miesiącach  słonecznych,  a  wtedy  uzyskuje  się  najwięcej energii  ze  słońca.  Instalacja  spółki  w Czehowicach Dziedzicahc  zajmie  powierzchnię prawie 10.000 m2. Produkcja energii szacowana jest na ok. 450 MWh rocznie. Spółka posiada koncesję URE na obrót i dystrybucję  energią elektryczną,  dzięki  temu  posiada  prawo  do  zielonych  certyfikatów  i ich obrotu na giełdzie. Budowa instalacji fotowoltaicznej realizowana jest   dzięki   osobistemu   zaangażowaniu   prezesa   EHN   S.A.   Marka Ciosłowskiego:  –  Przychody  z  produkcji  energii  oceniamy  na  ponad dwieście  tysięcy  złotych.  Dodatkowe  zyski  uzyskamy  ze  sprzedaży zielonych certyfikatów. Szacujemy je na ponad 80 tys. złotych rocznie, tylko z planowanej na ten rok instalacji. 

Źródło: EHN, Solar-Energy