Spółka Modus Group planuje w Polsce budowę pięciu nowych projektów biogazowni o łącznej mocy 5 MW. Przedsięwzięcia opiewające na 25 milionów euro zostaną uruchomione w 2021 roku. Nowe inwestycje będą funkcjonować pod marką Green Genius, która działa już w Polsce rozwijając farmy fotowoltaiczne.

Grupa prowadzi obecnie 16 biogazowni o łącznej mocy 15 MW, z czego 11 zlokalizowanych jest na Litwie, a 5 na Białorusi. Zdaniem zarządu, polski sektor biogazu jest niezwykle atrakcyjny, również z tego względu że rynek jest stosunkowo młody i nie ma jeszcze zbyt wielu “silnych graczy”. Spółki postanowiły wykorzystać doświadczenia zdobyte w innych krajach przy prowadzeniu projektów biogazowych i rozwijać je również w Polsce. 5 nowych biogazowni o wartości 25 milionów euro i mocy 5 MW zostanie uruchomionych w 2021 roku. Po tym czasie, w kolejnym etapie inwestycyjnym, planowane są biogazownie o łącznej mocy 10 MW.

Cele unijne

Polska musi spełnić cele unijne w zakresie udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym. Biogazownie mogą w tym pomóc! Rozwój projektów biogazowych na polskim rynku może przyczynić się do realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym oraz celów dotyczących ochrony środowiska wyznaczonych przez Unię Europejską. Przeprowadzona analiza wykazała, że planowane projekty, pozwolą na zmniejszenie emisji CO2 o ponad 58 000 ton rocznie.

Sytuacja biogazowni w Polsce

W Polsce pracuje ponad 100 instalacji produkujących biogaz rolniczy, rozmieszczonych w miarę równomiernie po Polsce. Według Magazynu Biomasa, w 2019 roku w Polsce było 97 biogazowni rolniczych, oraz 19 mikrobiogazowni rolniczych. W projekcie i realizacji jest 9 instalacji. Oprócz biogazowni rolniczych, duże znaczenie mają także biogazownie wykorzystujące biogaz z materiału biologicznego oczyszczalni ścieków oraz ze składowisk. Przeważają liczbą, jednak ich sumaryczne moce są mniejsze. Według danych cire, w sumie w Polsce funkcjonuje 300 biogazowni o łącznej mocy 240,968 MW.

Według szacunków, w Polsce powstaje rocznie 90 mln ton obornika, gnojowicy oraz pomiotu. Wymagają one właściwego zagospodarowania.To właśnie biogazownie pozwalają na ich skuteczną i bezpieczną utylizację. Znaczącą częścią polskiej gospodarki jest rolnictwo. Świadczy o tym między innymi znaczna powierzchnia gruntów rolnych, liczba gospodarstw czy poziom produkcji roślinnej i zwierzęcej. Powstające odpady organiczne pochodzące z utrzymania zwierząt gospodarskich czy uprawy roślin mogą być z powodzeniem wykorzystywane w biogazowniach.

Zbliżające się aukcje

Według harmonogramu aukcji planowanych do przeprowadzenia w roku 2019, aukcje dotyczące biogazu odbędą się jako pierwsze. 25 i 26 listopada przewidziane są aukcje dotyczące istniejących instalacji powyżej 1 MW.  3 i 4 grudnia odbędą się aukcje dla istniejących instalacji poniżej 1 MW.

Dla nowych instalacji powyżej 1 MW aukcje przewidziane są na 6 oraz 13 grudnia, a poniżej 1 MW na 11 grudnia.

Źródła: Modus, cire.pl, magazynbiomasa.pl, ure.pl

Redakcja GLOBEnergia