Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania, głównie pyłów PM2,5 i PM10 na rzecz zwiększenia udziału OZE w wytwarzaniu energii cieplnej ma być osiągnięte dzięki likwidacji blisko 10 tysięcy palenisk węglowych.

Dzięki pomocy finansowej z Funduszu mieszkańcy będą mogli wymieniać stare piece. W zamian, instalowane będą kotły gazowe, elektryczne oraz pompy ciepła i kolektory słoneczne. We Wrocławiu i regionie mimo wielu proekologicznych inwestycji nadal występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń szkodliwych związków w powietrzu.

– Dużym problemem jest emisja pyłów i gazów z kotłowni węglowych i domowych pieców. Powoduje ona smog, który zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i oddychania – mówi Aleksander Marek Skorupa, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Aby poprawić stan powietrza w regionie Fundusz zaproponował gminom 50 milionów złotych na likwidację około 10 tysięcy kotłów węglowych.

Środki z programu będą mogły pozyskać samorządy. To one będą ogłaszały nabory na wsparcie finansowe wymiany pieców węglowych. Dofinansowanie przeznaczone jest dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań komunalnych.

Niskooprocentowane pożyczki – 2,75% na rok, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat – będzie można przeznaczyć na wymianę pieców węglowych.  Dofinansowywane będą:

  • kotły gazowe, na lekki olej opałowy,
  • piece elektryczne
  • spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na biomasę i kotły węglowe (co najmniej V klasy),
  • podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej
  • instalację kolektorów słonecznych,
  • pompy ciepła,
  • panele fotowoltaiczne
  • przydomowe elektrownie wiatrowe

Pożyczki wyniosą do 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie na dom jednorodzinny będzie mogło wynieść maksymalnie 10 tys. złotych, w przypadku mieszkania w bloku będzie to 7 tys. złotych.

Wspólnoty mieszkaniowe będą mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości 4 tys. złotych na jedno mieszkanie.

– Pożyczki udzielane gminom będą umarzane do wysokości 50 proc. a w przypadku wymian instalacji w budynkach na terenach uzdrowisk umorzenia wyniosą 70 proc. wypłaconych kwot – podkreśla Aleksander Marek Skorupa.

Wniosek o umorzenie części pożyczki beneficjent będzie mógł złożyć po terminowym zakończeniu zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych oraz po spłacie: 50% kapitału pożyczki, a w przypadku terenów uzdrowiskowych po spłacie 30% tego kapitału. Samorządy mogą składać wnioski na dofinansowanie od 28.04.2017 r.

Źródło: WFOŚiGW we Wrocławiu

Redakcja GLOBEnergia