50% OZE w Polsce w 2030 roku? OSD podpisali przełomowe porozumienie

Podczas jednego z wydarzeń branżowych prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin oraz przedstawiciele pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnych podpisali Kartę Efektywnej Transformacji Sieci Dystrybucyjnych Polskiej Energetyki. Jest to porozumienie, które ma być podstawą przystosowania sieci do nowej architektury rynku energii związane z rozwojem źródeł rozproszonych.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia
Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Pod Kartą podpisy złożyły władze takich operatorów jak Enea, Energa, PGE, Stoen i Tauron. Jest to efekt wielomiesięcznych prac specjalnie powołanych zespołów zadaniowych, które wypracowały rozwiązania istotne dla krajowej infrastruktury sieciowej w związku z transformacją sektora energetycznego. Samo porozumienie ma charakter otwarty, co oznacza, że URE zaprasza pozostałych operatorów OSD do podpisania porozumienia.

50 proc. udziału energii elektrycznej z OZE już w 2030 r.

Porozumienie ma wpisać się w proces dostosowania sieci dystrybucyjnych do transformacji energetycznej, związanej z rozwojem energetyki rozproszonej. Dokument ten ma wpłynąć m.in. na osiągnięcie około 50 proc. udziału energii elektrycznej z OZE w krajowym miksie energii już w 2030 roku.

Dynamicznie zmieniające się potrzeby sieci elektroenergetycznych, w tym głównie w obszarze inwestowania, stawiają przed polityką regulacyjną nowe oczekiwania. W takich czasach potrzebujemy mądrej, długofalowej regulacji, opartej na porozumieniu uczestników rynku. Dlatego Karta jest w tych czasach wyjątkowo potrzebna.

Powiedział Rafał Gawin, prezes URE

Regulator wyjaśnił, że zmiany zachodzące w energetyce powinny pilnie otrzymać należne finansowe i regulacyjne wsparcie, a także ulec znacznemu przyspieszeniu. Karta tworzy stabilne otoczenie regulacyjne dla przedsiębiorstw energetycznych w zakresie modernizacji i rozwoju sieci. Tym samym przyczyni się do uproszczenia procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych, powinna też ułatwić OSD pozyskiwanie środków na inwestycje ze źródeł innych niż taryfa.

Efektem ma być m.in. dalszy wzrost mocy ze źródeł odnawialnych, cyfryzacja i automatyzacja sieci oraz usług – w tym instalacja liczników zdalnego odczytu u 18 mln odbiorców do końca 2030 roku, a także rozwój sieci umożliwiający przyłączenie 2 mln nowych klientów do końca tej dekady.

Powiedział Robert Zasina, prezes zarządu Tauron Dystrybucja

W Karcie strony uzgodniły możliwość różnicowania wynagrodzenia z zaangażowanego kapitału, uwzględniającego hierarchizację celów. Oznacza to, że uznane za priorytetowe projekty inwestycyjne mogą być wynagradzane z wykorzystaniem mechanizmu dodatkowej premii. Regulator w porozumieniu z dystrybutorami podjął prace nad aktualizacją metodyki kształtowania Zwrotu z Kapitału (ZK), w szczególności, jeśli chodzi o wskaźnik średnioważonego kosztu kapitału (WACC). Ten element ma być uwzględniony podczas ustalania taryf dystrybucyjnych na 2023 rok.

Usługi elastyczności, hybrydowe instalacje OZE, dzielenie przyłącza

Sygnatariusze Karty deklarują podjęcie działań mających na celu wykorzystanie w największym możliwym stopniu zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, jak również opracowanie i wdrożenie rozwiązań ukierunkowanych na optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału przyłączeniowego sieci, w tym usług elastyczności, hybrydowych instalacji OZE, czy dzielenia przyłącza.

Przed operatorami OSD stoi wyzwanie zmian w KSE do 2030 roku. Trzeba będzie do niego przyłączyć ponad 20 GW źródeł słonecznych o potencjale produkcyjnym 21 TWh, ponad 14 GW lądowych elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 37 TWh i prawie 11 GW morskich elektrowni wiatrowych o potencjale produkcyjnym 40 TWh.

Źródło: URE

Zobacz również