W dniach 6-7 marca 2013 roku odbył się, już po raz czwarty, Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej Green Power.

Mottem tegorocznej edycji Kongresu były słowa: „Energia ze źródeł odnawialnych kluczem do bezpieczeństwa energetycznego XXI wieku” i wokół tej problematyki toczyły się dyskusje, w których wzięli udział politycy, inwestorzy i eksperci branży OZE.

Sesje plenarne podczas pierwszego dnia Kongresu poświęcone były głównie strategii kształtowania miksu energetycznego zapewniającego bezpieczeństwo energetyczne. „Określenie takiej strategii jest niezwykle ważne nie tylko dla sektora OZE, ale także dla energetyki konwencjonalnej, gdyż tylko stabilna i dobrze oprzyrządowana prawnie polityka energetyczna kraju może być podstawą do długofalowego planowania działań inwestycyjnych w przedsiębiorstwach energetycznych” – mówił prof. Andrzej Radecki, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Energii Odnawialnej (PIGEO), otwierając Kongres Green Power.

Natomiast reprezentujący Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Henryk Wujec Doradca Prezydenta RP zauważył, iż: „Polska stoi przed koniecznością wypracowania racjonalnych zasad poparcia rozwoju dla odnawialnych źródeł energii, co będzie impulsem do zwiększenia udziału tej formy energii w całości zużycia energii w Polsce, realizując w ten sposób nie tylko politykę UE ale również otwierając nowe możliwości  technologiczne (…). Należy stworzyć podstawy prawne rozwoju energetyki prosumenckiej, rozwijającej mikroinstalacje na potrzeby własne (…). Polska gospodarka potrzebuje strukturalnej modernizacji, aby stać się bardziej konkurencyjną w Europie. Zasadne jest by przyspieszyć prace nad tzw. trójpakiem energetycznym” – dodał H. Wujec.

W opinii obecnego na Kongresie wiceministra środowiska S. Gawłowskiego: „mimo, że cała energetyka jest w gestii ministra gospodarki w tym także OZE, to z punktu widzenia ministra środowiska odnawialne źródła energii są niezwykle ważne. Wciąż istnieją ogromne niezagospodarowane rezerwy odnawialnych źródeł energii. Gigantycznie dużo mamy rezerw choćby w zasobach biomasy pochodzenia rolniczego, czy biogazu. Musimy pamiętać, że nasza energetyka wciąż jest oparta na węglu i prowadząc dyskusję na forum międzynarodowym o polityce klimatycznej, to nie mamy wyboru musimy myśleć o dywersyfikowaniu źródeł wytwarzania energii. Szukania innych rozwiązań”. – podkreślił Gawłowski.

Jak zauważyli uczestnicy Kongresu coraz większego znaczenia nabiera też kwestia włączenia społeczeństwa w swoistą „demokratyzację” energetyki – prosumenci zadecydują  w praktyce o kierunkach i powodzeniu zmian.
Podczas pierwszego dnia Kongresu uczestnicy rozmawiali także o energetyce rozproszonej i demokracji energetycznej. W sesji plenarnej wzięłi udział m.in. Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki Janusz Pilitowski, Dyrektor Generalna EREF, dr Doerte Fouquet, Prezes NFOŚiGW Małgorzata Skucha, dr Andrzej Kassenberg, były minister środowiska prof. Maciej Nowicki, były członek zarządu PIGEO Marek Kossowski.

gp3

Podsumowując obrady pierwszego dnia Kongresu, przewodniczący Rady Programowej Tomasz Podgajniak powiedział m.in.: „Europa już dziś nie dyskutuje nad tym czy rozwijać OZE tylko pracuje się nad tym jak to robić najbardziej efektywnie. Wiele krajów wypróbowało różne podejścia systemowe do tego problemu i z prezentacji, które dzisiaj wszyscy usłyszeli, z wypowiedzi zaproszonych, zagranicznych gości wynika jedno: system wsparcia musi być stabilny i przewidywalny i zasadniczo jedynym takim systemem, który się sprawdził jest system cen gwarantowanych oczywiście ze wszystkimi tego uwarunkowaniami, tak aby rzeczywiście wsparcie nie było nadmierne dla poszczególnych technologii i żeby gwarantowało racjonalną stopę zwrotu w określonym czasie a  nie dawało nieprawdopodobne profity wywołując tym samym zaburzenie na rynku(…).
Brak rzetelnej dyskusji na temat przygotowania rynku energii w Polsce do nowych wyzwań, związanych z koniecznym wzrostem podaży energii ze źródeł krajowych, ale także w kontekście utworzenia jednolitego rynku energii w Unii Europejskiej. Przypominam, że w 2014 roku mamy obowiązek wejścia do jednolitego rynku europejskiego i to będzie powodowało presję także na nasze ceny, nadpodaż energii w Polsce i także na możliwość dopływu taniej energii z zewnątrz – także taniej energii z OZE. Jeśli my nie będziemy mieli swoich, przeciwstawnych źródeł równie tanich  będziemy zakładnikiem tego systemu. W Polsce istnieją znaczące zasoby kapitałowe i jeszcze większe pokłady przedsiębiorczości, które przy odpowiedniej stymulacji systemowej, przy ograniczonym wsparciu ze środków budżetowych i unijnych mogą być spożytkowane na przebudowę sektora energetycznego  i rozwój energetyki rozproszonej. Jednak warunkiem koniecznym do tego jest inicjatywa polityczna rządowa w celu zbudowania strategicznego porozumienia ponad podziałami najważniejszych sił politycznych, interesariuszy społecznych i konsumenckich oraz przedsiębiorców, które określą długoterminową   stabilną strategię zmiany miksu energetycznego, modyfikowaną okresowo wraz
 z rozwojem technologicznym (…).Strategia ta musi uwzględniać dodatkowe korzyści gospodarcze, społeczne a także ekologiczne” – dodał T. Podgajniak

gp4

Drugi dzień to przede wszystkim prezentacja „polskiego know how” prowadzenia działalności gospodarczej na rynku energetyki wiatrowej, biomasy i biogazu, wodnej, słonecznej, geotermalnej  w Polsce – to cenna wiedza dla przedsiębiorców działających w branży OZE, w tym dla gości z zagranicy, a szczególnie dla wchodzących na rynek polskich inwestorów.

Kongres – tak jak w latach ubiegłych – był forum prezentacji krajowych przemyśleń na temat priorytetów w budowie bezpieczeństwa energetycznego, a tym samym gospodarczego Polski, a także roli sektora odnawialnych źródeł energii w realizacji celów pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej. Organizatorzy oczekują, iż dyskusje toczone podczas Kongresu przybliżą branże odnawialnych źródeł energii do konsensusu w najważniejszych kwestiach, takich jak sposoby osiągania strategicznego bezpieczeństwa energetycznego, czy udział w energy mix dostępnych dziś i perspektywicznych źródeł energii, czy optymalizacja kosztów tych przełomowych przemian.

gp

Po raz kolejny Kongres Green Power był płaszczyzną do rozmowy o ważnych sprawach w gronie fachowców z branży. Organizatorzy Kongresu wierzą, iż wnioski i konkluzje płynące z dwóch dni obrad Kongresu staną się inspiracją dla decydentów w przygotowaniu dobrych, dla całej branży, rozwiązań legislacyjnych.

W IV Międzynarodowym Kongresie Energii Odnawialnej Green Power 2013  wzięło udział ponad 550 uczestników.
Organizatorzy to: Międzynarodowe Targi Poznańskie, Fundacja Reo, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej (PIGEO).

Wszystkie prezentacje dostępne są dla uczestników Kongresu na stronie www.kongresgreenpower.pl
Kod do pobrania prezentacji znajduje się na przedostatniej stronie programu Kongresu, który otrzymał każdy z uczestników.

Więcej informacji na www.kongresgreenpower.pl

Dodatkowe informacje:
Monika Cichoń Kulikowska
monika.cichon@pigeo.pl
tel..: (+48 22) 548 48 87

Źródło: Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej