1. Zmiana wzoru formularza

Zmianie uległ formularz wniosku o dofinansowanie, tak aby jeszcze bardziej uprościć proces jego wypełniania przez inwestora. W obecnej formie wniosek zawiera warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty inwestora w siedzibie WFOŚiGW w celu podpisania umowy.

2. Zmiana terminu kwalifikowalności kosztów

Do tej pory termin kwalifikowalności kosztów obowiązywał w terminie maksymalnie 24 miesięcy od podpisania umowy o dofinansowanie. Teraz będzie wynosić nie więcej niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku.

3. Brak weksla in blanco

Inwestorzy ubiegający się o dotację nie będą musieli składać weksla in blanco z klauzulą bez protestu jako zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji.

4. Brak wymagań dla istniejących źródeł ciepła!

Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r. Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5. klasy normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe.

5. Przystępna instrukcja wypełniania wniosku

Zmianom uległa instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie. W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu do najczęściej wyszukiwanych informacji, część wniosku poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na członka gospodarstwa domowego została wyodrębniona w formie osobnego dokumentu.

6. Zmiana wzorów dokumentów

Zmienione zostały też wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy.
NFOŚiGW zapewnia, że w tym przypadku zmiany mają charakter dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.

Jak już dochodzą do nas niepotwierdzone informacje, prace nad wzorem wniosku trwają dalej z uwagi na już zgłaszane problemy z wypełnianiem formularza wniosku. Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie powyższych zmian, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów obowiązujące na dzień złożenia wniosku.

Wszystkie zmiany mają zapewne na celu przyspieszenie procesu składania wniosków. Jak podawało Ministerstwo Środowiska, na koniec czerwca liczba złożonych wniosków w „Czystym powietrzu” wynosiła prawie 64 tys. na łączną kwotę 1,5 mld zł. Najwięcej wniosków złożono w wojewódzkich funduszach w Katowicach, Krakowie i Warszawie. Ponadto podjęto niemal 26 tys. uchwał o udzieleniu finansowania, a wartość podpisanych umów opiewa łącznie na 300 mln zł. Eksperci apelują, że takie tempo nie pozwoli spełnić celów programu do 2029 r.

Redakcja GLOBEnergia