Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał wyboru do dofinansowania 64 projektów,  mających na celu zmniejszanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza,  na maksymalną całkowitą kwotę dofinansowania 58 958 028,48 złotych. Program spotkał się z wielkim zainteresowaniem, więc na liście rezerwowej znalazły się 24 projekty na maksymalną kwotę dofinansowania 30 376 668,69 złotych.

Zmniejszanie poziomu niskiej emisji ze spalania paliw stałych

Niska emisja – nazywana tak ze względu nie na ilość emitowanych zanieczyszczeń, ale na wysokość emitera, np. komina nie większą niż 40 metrów – stanowi w Małopolsce istotny problem, również na obszarach pozamiejskich. Aby efektywnie walczyć ze smogiem, Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 1489/17 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.04.03-IZ.00-12-102/16 w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020  wybrał projekty, które mają otrzymać unijne dotacje. Wszystkie dotyczą zmniejszania niskiej emisji ze spalania paliw stałych.

Jakie projekty otrzymają dofinansowania z Funduszy Europejskich?

Dotacje powędrują do siedmiu gmin położonych w południowej części Małopolski. Wśród  projektów, które dostaną dofinansowania znalazły się inicjatywy podejmowane na terenie subregionu podhalańskiego, subregionu sądeckiego (w tym gminy uzdrowiskowe, w których obowiązują ostrzejsze normy dot. jakości powietrza), subregionu Małopolska zachodnia oraz  krakowskiego obszaru metropolitarnego.  Smog będzie zwalczany zarówno w aglomeracji krakowskiej oraz małych i średnich miastach, jak również na obszarach wiejskich. Pośród  64 projektów zakwalifikowanych do unijnych dotacji znalazły się między innymi:

  • Gmina Poronin: Czyste powietrze wokół nas – wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych. Paliwa stałe
  • Gmina Miasto Zakopane: wymiana starych pieców węglowych na nowe instalacje oparte o paliwa stałe w Zakopanem
  • Związek Gmin Ziemi Gorlickiej: ograniczenie niskiej emisji (…) poprzez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialnych źródeł energii
  • Miasto i Gmina Piwniczna Zdrój: wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Miasta i Gminy Piwnicznej – Zdroju celem obniżenia poziomu niskiej emisji
  • Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna: Obniżenie poziomu niskiej emisji na terenie gminy Muszyna poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na źródła ciepła wykorzystujące paliwa stałe
  • Gmina Kłaj: Wymiana przestarzałych kotłów węglowych na ekologiczne kotły zasilane paliwem stałym w gminie Kłaj
  • Gmina Dąbrowa Tarnowska: obniżenie poziomu niskiej emisji w gminie Dąbrowa Tarnowska.

Można zaobserwować, że głównym celem tego Działania jest wymiana przestarzałych kotłów na urządzenia o wyższej sprawności, emitujące mniejszą ilość szkodliwych substancji. Znaczna większość spośród projektów dotyczy wymiany źródeł ciepła opartych o paliwa stałe na nowocześniejsze, bardziej przyjazne środowisku. Niektóre projekty uwzględniają również wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Ogromne zainteresowanie programem – projekty na liście rezerwowej

24 projekty mają szansę również otrzymać dofinansowanie. Są to inicjatywy z subregionu podhalańskiego, subregionu małopolska zachodnia oraz subregionów sądeckiego i tarnowskiego. Wszystkie dotyczą wymiany przestarzałych źródeł ciepła na wysokosprawne i niskoemisyjne. Istnieje możliwość, że na potrzeby realizacji programu zostaną uruchomione większe fundusze, więc również projekty z listy rezerwowej mogłyby otrzymać dotacje. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku innych programów opartych na udzielaniu gminom pomocy finansowej na zwalczanie niskiej emisji.

Źródło: RPO Małopolska

 

 

 

Redakcja GLOBEnergia