Aby zwiększyć wykorzystanie zasobów geotermalnych w Polsce, NFOŚiGW przekaże w ciągu najbliższych 6 lat 600 milionów złotych dla przedsiębiorców.

Formy dofinansowania w ramach Geotermia Plus

Dofinansowanie obejmuje zarówno dotację (formę bezzwrotną) jak i preferencyjne pożyczki.
Dofinansowanie w formie pożyczki możliwe jest do 100% kosztów kwalifikowanych. Dotacja może sięgać standardowo 40% kosztów kwalifikowanych. W wyjątkowych przypadkach, takich jak np. w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC może wynosić ona do 50% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku pierwszego odwiertu badawczego mającego na celu weryfikację wykonalności budowy nowej, ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej lub rozbudowy istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/elektrownię geotermalną wartość dotacji również może wynieść 50%, z tym wyjątkiem, że udziela się pożyczek na pokrycie kosztów wykonania pierwszego odwiertu badawczego.

Podsumowując, budżet 600 mln złotych jest rozdzielony po połowie: 300 mln na formy bezzwrotne i 300 mln na zwrotne formy finansowania. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Umowy będą podpisywane do 2023 roku, a wypłata dofinansowania realizowana będzie do 2025 roku.

Jakie inwestycje są objęte programem?

Przedsięwzięcia, jakie mogą podlegać pod ten program podzielono na dwie kategorie: obligatoryjne i opcjonalne.

Obligatoryjne to takie, jak

  • budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym,
  • modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym,
  • wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego

Opcjonalne podzielono na takie, które:

  • przyczyniają się do zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych (technologie bezodpadowe, produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania, instalacje odzyskiwania z procesów produkcyjnych m.in. metali nieżelaznych, technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i inne)
  • ograniczają lub eliminują emisję szkodliwych emisji do atmosfery – ze źródeł spalania i z działalności przemysłowej.
  • służą poprawie efektywności energetycznej

W tej ostatniej grupie są zarówno technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej jak i technologie racjonalizacji zużycia ciepła. Tutaj miejsce znalazły m. in. odnawialne źródła energii: turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, małe elektrownie wodne, pompy ciepła, czy kogeneracja.

Redakcja GLOBEnergia