Do rejestru wpisano 1167 jednostek, w tym 1004 jednostki wytwórcze ( 619 z OZE) oraz magazyny energii i  163 jednostki redukcji zapotrzebowania.

Rynek mocy – zmiana architektury rynku energii

Wprowadzenie rynku mocy oznacza zmianę architektury rynku energii z rynku jednotowarowego, na rynek dwutowarowy, gdzie transakcjom kupna-sprzedaży będzie podlegać nie tylko wytworzona energia elektryczna, ale również moc dyspozycyjna netto, czyli gotowość do dostarczania energii do sieci.

Wybór jednostek rynku mocy, które za odpowiednim wynagrodzeniem będą oferować nową usługę, zostanie dokonany w wyniku aukcji typu holenderskiego tj. aukcji składających się z wielu rund z ceną malejącą. Jednostki rynku mocy, które zostaną dopuszczone do udziału w aukcji mocy, po pozytywnym zakończeniu procesu certyfikacji ogólnej a następnie procesu certyfikacji do aukcji głównej, będą opuszczać aukcję, kiedy cena kolejnej rundy nie będzie już zapewniać ich oczekiwanego wynagrodzenia za moc. W efekcie, aukcje będą wygrywać najtańsze oferty przy zachowaniu neutralności technologicznej.

Wybrano jednostki rynku mocy

W grupie jednostek fizycznych wytwórczych wpisano do rejestru:

  • 885 jednostek fizycznych wytwórczych istniejących, w tym: 619 jednostek OZE, 248 jednostek konwencjonalnych i 18 jednostek będących magazynem energii elektrycznej,
  • 119 jednostek fizycznych wytwórczych planowanych, w tym: 48 jednostek OZE, 56 jednostek konwencjonalnych i 15 jednostek będących magazynem energii elektrycznej.

Struktura mocy osiągalnej netto jednostek fizycznych wytwórczych, które uzyskały wpis do rejestru, w podziale na wykorzystywane paliwo podstawowe, została przedstawiona w poniższej tabeli.

Paliwo
podstawowe
Moc osiągalna netto [GW]
Jednostki fizyczne
wytwórcze istniejące
Jednostki fizyczne wytwórcze
planowane
Gaz 2,28 4,37
Węgiel 26,32 4,02
Pozostałe, w tym OZE 7,73 0,51
Suma 36,33 8,90

 

W grupie jednostek redukcji zapotrzebowania wpisano do rejestru:

  •  53 jednostki redukcji zapotrzebowania planowane,
  •  68 jednostek fizycznych redukcji zapotrzebowania bez generacji wewnętrznej,
  •  42 jednostki fizyczne redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną.

Zgodnie z Art. 94. Ust 1 ustawy o rynku mocy, wpisy do rejestru uzyskane w pierwszej certyfikacji ogólnej uprawniają do udziału w certyfikacji do aukcji głównych. Certyfikacje do aukcji głównych na okres dostaw przypadających na lata 2021–2023 przeprowadza się łącznie. W 2018 r. odbędą się trzy aukcje na okresy dostaw 2021, 2022 oraz 2023. W latach 2019 – 2025 organizowana będzie co roku jedna aukcja główna na okresy dostaw przypadające odpowiednio na lata 2024 – 2030 (art. 29 ust. 3 ustawy o rynku mocy).

Proces certyfikacji do aukcji głównych rozpocznie się w dniu 5 września 2018 r. i potrwa do 31 października 2018 r.

Źródło: URE i PSE S.A.

Redakcja GLOBEnergia