Ministerstwo Energii otwiera system wsparcia doradczego w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

 
Ministerstwo Energii poinformowało na oficjalnej stronie, że Minister Energii Krzysztof Tchórzewski i prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda 3 marca 2016 r. podpisali umowę na realizację projektu pn. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).
 
Minister Tchórzewski podkreślił, że projekt ma charakter nieinwestycyjny i obejmuje zasięgiem cały kraj. Na oficjalnej stronie czytamy wypowiedź ministra w tym temacie – „W jego ramach powstanie ogólnopolska sieć 76 doradców, działających we wszystkich 16 województwach. Poprzez różnego rodzaju nieodpłatne usługi będą służyć pomocą wszystkim zainteresowanym wsparciem z funduszy unijnych w zakresie efektywności energetycznej. To duże wyzwanie.”
 
W ramach projektu ministerstwo proponuje takie działania jak: 
  • szkolenia i działania informacyjno-edukacyjne w zakresie efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, 
  • wsparcie samorządów w przygotowaniu, weryfikacji i wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN),
  • doradztwo na temat możliwości inwestycyjnych w zakresie efektywności energetycznej,
  • wsparcie przy tworzeniu sieci energetyków gminnych, 
  • budowa platformy wymiany doświadczeń i bazy wiedzy w zakresie efektywności energetycznej. 
 
NFOŚiGW będzie realizował projekt z udziałem swoich partnerów, którymi jest 14 Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Wniosek o dofinansowanie projektu został zatwierdzony 1 marca 2016 r. Jego budżet to blisko 129 mln zł. Projekt jest w 100 % dofinansowany z POIiŚ.
 
W ramach osi I Zmniejszenie emisyjności gospodarki POIiŚ 2014-2020 wsparte zostaną projekty w obszarze efektywności energetycznej. Przedsięwzięcia z zakresu efektywności energetycznej w budynkach zostaną wsparte kwotą ok. 450 mln euro w formie instrumentów mieszanych (kombinacja pożyczki i dotacji). W podobny sposób zostaną wsparte (alokacja ok. 150 mln euro) projekty w zakresie efektywności energetycznej w dużych firmach.
Inwestycje z zakresie inteligentnych sieci elektroenergetycznych na średnim i niskim napięciu przyczyniające się do zwiększenia potencjału do przyłączania rozproszonych źródeł OZE lub redukcji strat dystrybucji energii elektrycznej będą wsparte kwotą ok. 100 mln euro w formie dotacji. 
 
Ponadto w ramach osi I POIiŚ 2014-2020 będzie wspierana budowa odnawialnych źródeł energii w formie pożyczek oraz instrumentów mieszanych w kwocie 150 mln euro, budowę lub modernizację sieci elektroenergetycznych dla OZE (150 mln euro w formie dotacji).
 
Źródło: Ministerstwo Energii