Fotowoltaika odradza się w Unii Europejskiej

W miarę zbliżania się roku 2020, wiele krajów Unii Europejskiej przyspiesza realizację projektów słonecznych, aby wypełnić swoje zobowiązania w zakresie energii odnawialnej.
Silny wzrost liczby instalacji będzie odczuwalny w ciągu najbliższych dwóch lat. Według EurObserv’ER wzrost ten powinien wystarczyć do osiągnięcia co najmniej 135 GW do 2020 r.
Coraz częściej obserwuje się niższe ceny gwarantowane przez przetargi z OZE niż średnie ceny energii elektrycznej proponowane na rynku. Pojawiają się nowe, wolne od dotacji modele biznesowe dla elektrowni fotowoltaicznych na dużą skalę, obok przetargów, takich jak umowy zakupu energii między producentami i głównymi konsumentami, na przykład projekty dla kilku GW już ogłoszonych w Hiszpanii.

FOTOWOLTAIKA W EUROPIE – podstawowe liczby

  • Moc zainstalowana w 2018 r – 7 606,5 MW
  • Moc skumulowana na konie 2018 r – 114 548,9 MW
  • Produkcja energii w 2018 r – 122,316 TWh

Polska na tle Unii Europejskiej

W ciągu jednego roku nastąpił ogromny skok jeżeli chodzi o ilość zainstalowanych i podłączonych modułów fotowoltaicznych w Polsce, z poziomu około 100 MW w 2017 roku do 214 MW w 2018 roku. Nasz kraj znajduje się w czołówce europejskiej jeśli chodzi o nową zainstalowaną moc. Nie przekłada się to jednak jeszcze na produkcję energii elektrycznej pochodzącej z fotowoltaiki, bowiem w 2018 roku wyprodukowano 0,3 TWh. W porównaniu do naszych południowych sąsiadów – Czech, którzy w zeszłym roku nie przyłączyli żadnych nowych instalacji fotowoltaicznych i pomimo tego wyprodukowali 2 340 TWh energii elektrycznej z PV uświadamia ile rynek polski musi nadrobić.

Pozycja Polski w UE w temacie instalacji fotowoltaicznych

  • 8 miejsce pod względem mocy przyłączonej w 2018 r.
  • 18 miejsce w Europie pod względem produkcji energii z fotowoltaiki
  • 17 miejsce w Europie pod względem skumulowanej mocy zainstalowanej.

Produkcja energii elektrycznej z fotowoltaiki w UE w 2017 i 2018 roku [w TWh]

Skumulowane moce zainstalowane na koniec 2018 r w Europie w MW (Źródło: EurObserv’ER)

Konsument nowym graczem na rynku energetycznym

Rozproszona energia słoneczna, czy to dzięki polityce zachęcającej do indywidualnej i zbiorowej konsumpcji własnej , czy też całkowicie przeznaczonej do odsprzedaży, przeszła długą drogę wsparta promowaniem i różnego rodzaju dotacjami. Nowe przepisy dotyczące organizacji rynku energii elektrycznej w UE, zostały tak opracowane, aby dać konsumentom możliwość odegrania aktywnej roli w transformacji energetycznej. Konsumenci będą mogli stać się pełnoprawnymi graczami rynkowymi, korzystając z inteligentnych liczników, narzędzi do porównywania cen będzie mógł wpływać na dynamiczne zmiany cen. Przyczyni się to również do stworzenia spółdzielni energetycznych obywateli. Jednym z celów jest spełnienie wymogów związanych z energią odnawialną i przyciągnięcie inwestycji w takich sektorach, jak magazynowanie energii.

Południowa Europa stawia na PV

Ta podbudowa pozwala teraz na wprowadzanie bardzo ambitnych celów planu energetycznego i klimatycznego krajów na 2030 r. oraz zobowiązania, że udział energii słonecznej wzrośnie znacząco w ciągu następnej dekady. Na przykład Hiszpania, Włochy i Portugalia powtórzyły swoje wysokie ambicje dotyczące energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na kolejną dekadę.

Portugalia ze swej strony opublikowała nową strategię energetyczną pod koniec 2018 r., która zakłada, że 80% energii elektrycznej będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych do 2030 r. Aby to osiągnąć, w lutym 2019 r. portugalski rząd zatwierdził duży program do 2027 r. o wartości 535 mln euro, którego celem jest wzmocnienie sieci przesyłowych, aby mogła ona zintegrować duże ilości energii odnawialnej.

W grudniu ubiegłego roku włoskie Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego opublikowało również nowy Krajowy Zintegrowany Plan Klimatyczny i Energetyczny na 2030 r. z celem dla fotowoltaiki o mocy 50 GW.

Hiszpania planuje zwiększyć do 2030 r. udział produkcji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych do 74%, aby zaspokoić 41% swojego zapotrzebowania na energię. Aby osiągnąć ten cel, potrzeba ponad 60 dodatkowych GW energii słonecznej.

Źródło: EurObserv’ER

Redakcja GLOBEnergia