Siódmy nabór potrwa w dniach od 31 marca do 28 maja 20201 r. Wsparcie inwestycji w OZE pochodzi z Funduszy Europejskich. Na wnioski przedsiębiorców czeka Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki, który rozdysponuje 80 mln zł, w tym 30 mln zł dla projektów realizowanych na terenie województwa śląskiego.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie upływa dnia 28.05.2021 r. o godz. 24.00. W Kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  – dnia 28.05.2021 r o godz. 15:30.

Cel dofinansowania – ile i dla kogo?

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pomoc zwrotną na inwestycje polegające na budowie lub przebudowie instalacji wykorzystujących energię promieniowania słonecznego o mocy powyżej 2 MW. Elementami projektów mogą być również przyłączenia do sieci elektroenergetycznych należących do beneficjenta projektu, czyli wytwórcy energii.

Jak czytamy na stronie NFOŚiGW, maksymalny poziom dofinansowania jest ustalany zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej, jednak nie więcej niż 85 proc. i nie może przekroczyć 15 mln euro dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Ponadto jest możliwości uzyskania premii inwestycyjnej w formie częściowego umorzenia udzielonej pomocy zwrotnej. Wysokość premii inwestycyjnej w przypadku instalacji, dla których wytwórcy zamierzają skorzystać z systemu aukcyjnego, wynosi do 5 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku pozostałych instalacji do 20 proc.

Premiowane będą projekty o największym potencjale redukcji emisji CO2 na jednostkę dofinansowania oraz o najkorzystniejszej relacji wielkości środków unijnych przeznaczonych na uzyskanie 1 MWh energii lub 1 MW mocy zainstalowanej wynikających z budowy/ przebudowy danej instalacji.

Zgodnie z regulaminem, dofinansowanie może być udzielone podmiotom wskazanym w SzOOP jako typ beneficjenta: tj. przedsiębiorcom – wytwórcom energii z odnawialnych źródeł energii (forma prawna – kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 019, kod 120, kod 121, kod 023, kod 124, kod 140).

Źródło: NFOŚiGW

 

 

Redakcja GLOBEnergia