NFOŚiGW zorganizował już dwa Dni Otwarte w tym roku. Jak podaje na oficjalnej stronie, celem dni otwartych było udzielenie naszym potencjalnym beneficjentom praktycznych porad i wskazówek przy przygotowaniu projektów. 

 
Aby poprawić jakość składanych do NFOŚiGW wniosków opublikowana została lista najczęściej popełnianych błędów zidentyfikowanych już na etapie oceny formalnej wniosków.
 
Najczęściej popełniane BŁĘDY FORMALNE przez wnioskodawców
1. Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest niezgodny z zakresem konkursu.
2. Wnioskodawca nie mieści się w katalogu Beneficjentów.
3. Wniosek jest złożony bez zastosowania GWD i na innym niż na obowiązującym formularzu wniosku – Brak wersji elektronicznej wniosku w GWD, tylko wersja papierowa w momencie, gdy wymagane są obie formy.
4. Wniosek w wersji papierowej jest z nadrukiem „Wydruk roboczy”.
5. Dokument jest podpisany przez osobę nieupoważnioną:
– brak dokumentu potwierdzającego osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy
– złożono podpis w ePUAP przez osobę bez upoważnienia do reprezentowania  Jednostki
6. Brak załączników wymaganych w ogłoszeniu o naborze np.:
– zgoda właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy terenu, na którym planowane jest przedsięwzięcie
– planu finansowania projektu ze wskazaniem kosztów finansowanych z pożyczki NFOŚiGW
– planu wystąpień o środki płatności
7. Błędy w załącznikach:
– brak prawomocnych dokumentów np.: pozwolenia na budowę
– załączniki dotyczą innych podmiotów, niż wnioskodawca
8. Uchybienia w podpisach:
– brak podpisu – jest tylko pieczątka
– brak daty przy podpisie
– brak pieczątki imiennej kierownika jednostki – tylko parafa
9. Forma i intensywność dofinansowania jest niezgodna z konkursem np.: wnioskodawca wnioskuje o 100% dofinansowania w formie dotacji, a może się starać jedynie o pożyczkę do 75% kosztów kwalifikowanych.
 
Źródło: NFOŚiGW