Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków do nowego programu Agroenergia. Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Dofinansowanie inwestycji służących budowaniu samodzielności energetycznej na obszarach wiejskich przyczyni się do zwiększenia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, a także poprawy jakości powietrza.

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej, w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć osobiście w NFOŚiGW lub przesłać pocztą, wygenerowany w GWD wydruk wniosku oraz oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego. Wnioski mogą składać wyłącznie rolnicy indywidualni.

Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie pożyczek lub dotacji. Łączna kwota alokacji zwrotnych i bezzwrotnych form dofinansowania wyniesie do 200 mln. zł. Na rzecz dotacji przeznaczone jest do 80 mln. zł, przy czym jedna dotacja może wynieść maksymalnie do 800 tys. zł – do 40% kosztów kwalifikowanych. Na pożyczki przeznaczono więcej, bo do 120 mln. zł. NFOŚiGW szacuje, że kwoty pożyczki będą się wahać między 100 tys. a 2 mln zł. Pożyczka będzie mogła zabezpieczać do 100% kosztów kwalifikowanych. Oprocentowanie pożyczki wyniesie: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% przy okresie finansowania nie dłuższym niż 15 lat.

Zastrzeżenia

Finansowane projekty muszą uwzględniać przedsięwzięcie z zakresu utworzenia nowego źródła energii. Wynika to z jednego z celów projektu, którym jest poprawa lokalnego bezpieczeństwa energetycznego i promowanie koncepcji samowystarczalności energetycznej. Równocześnie ma być weryfikowany uzyskany poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych wnioskodawcy. Dodatkowo, w związku z zabezpieczeniem przed sztucznym zawyżaniem kosztów w programie uwzględniono kryteria w zakresie maksymalnych jednostkowych kosztów brutto dla poszczególnych technologii OZE.

Agroenergia to nowy program NFOŚiGW wspierający rolników. Dzięki niemu będzie można uzyskać dofinansowanie na powstawanie nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z magazynami energii, zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, a także przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności energetycznej.

Po szczegóły programu zapraszamy TUTAJ

Redakcja GLOBEnergia