Aktualizacja Listy Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach PO IiŚ 2014 – 2020

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

dofinansowanie energetyka

Aktualizacja polega na weryfikacji danych dla projektów już zawartych na Liście oraz zgłoszeniu propozycji nowych inwestycji do dofinansowania ze środków: poddziałania 1.1.2: Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE, a także działań 1.4: Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oraz 7.1: Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, w ramach I oraz VII osi priorytetowej PO IiŚ 2014 – 2020.

Propozycje nowych projektów na LPS zostaną ocenione zgodni z kryteriami weryfikacji projektów do LPS. Kryteria obowiązujące dla wszystkich projektów to gotowość do realizacji projektu i liczba inteligentnych funkcjonalności. Dodatkowym kryterium Poddziałania 1.4.1 jest realizacja projektu w ramach „klastra energetycznego”.

W przypadku zgłoszenia nowego projektu lub aktualizacji danych projektu już zgłoszonego, należy wypełnić fiszkę zgłoszeniową, dostępną za pośrednictwem strony internetowej Ministerstwa Energii. Na stronie dostępne są również: regulamin, pełna lista kryteriów weryfikacji projektów do LPS, wzór listy sprawdzającej i sposób obliczania poziomu dofinansowania.

Termin nadsyłania zaktualizowanej listy lub fiszek zgłoszeniowych upływa w dniu 31 sierpnia 2016 r.

Źródło: mg.gov.pl