NIK opublikował niedawno raport o stanie powietrza w naszym kraju. 

 
W podsumowaniu wyników kontroli czytamy:
 
„W ocenie Najwyższej Izby Kontroli organy władzy publicznej działają nieskutecznie w sferze ochrony powietrza, nie zapewniając dostatecznej ochrony ludzi i środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami jego zanieczyszczenia. W kontrolowanym okresie w dalszym ciągu nie były dotrzymywane normy jakości powietrza, przyjęte w ustawodawstwie Unii Europejskiej, a implementowane do krajowego porządku prawnego.
Świadczą o tym pomiary wykonywane przez inspekcję ochrony środowiska oraz sporządzane na ich podstawie okresowe oceny jakości powietrza. Wskazują one, że największy problem dla jakości powietrza w skali kraju stanowiły ponadnormatywne stężenia pyłu PM10 oraz benzo(a)pirenu, których głównym źródłem była tzw. niska emisja.”
 
Jednoznacznym wydaje się więc, że ze względu na bardzo wysoki stopień zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju należy określić minimalne wymagania jakościowe dla paliw stałych (w tym węgla). 
 
Obecnie Ministerstwo Gospodarki kończy prace nad rozporządzeniem wprowadzającym normy dla węgla kamiennego – niestety w zaproponowanej formie nie dają one żadnej nadziei na poprawę jakości powietrza w Polsce. 
 
Do rozporządzenia krytycznie odniosło się szereg innych instytucji, w tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, pisząc: „Parametry […] zaproponowane w projekcie rozporządzenia Ministra Gospodarki są kuriozalne i zupełnie nieuzasadnione pod względem środowiskowym, zdrowotnym, a także ekonomicznym […]. Sytuacja, gdy za paliwa węglowe spełniające standardy jakościowe uznaje się muł […], świadczy o kpiącym podejściu do problemów środowiskowych i zdrowotnych […]”
 
Apel Polskiego Alarmu Smogowego do Najwyższej Izby Kontroli wzywa do podjęcia pilnych działań kontrolnych w Ministerstwie Gospodarki. Celem jest  ustanowienie rzeczywistych norm jakości paliw stałych, w tym węgla, ponieważ zaproponowane w Rozporządzeniu normy nie przyczynią się do . poprawy jakości powietrza w Polsce.  

Treść apelu do porabia – TUTAJ

ZAPRASZAMY NA KONGRES NISKIEJ EMISJI – KRAKÓW 23 KWIECIEŃ 2015

 
ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ!