Atrakcyjne specjalności studiów podyplomowych na UTP w Bydgoszczy

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

WUIMU-BdgoszczLOGA

Atrakcyjne specjalności studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

WUIMU-Bdgoszcz zdjpanWydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy zaprasza na dwa nowoutworzone studia podyplomowe pn.: Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie oraz Eko-Przetwórstwo Tworzyw Polimerowych.

Z programu operacyjnego Kapitał Ludzki na WIM UTP w Bydgoszczy realizowany jest obecnie projekt pn.: "Efektywność energetyczna dla proekologicznego rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - studia podyplomowe  i doradztwo dla firm". W ramach tego projektu możliwe jest skierowanie swojego pracownika na studia podyplomowe o specjalnościach: "Eko-Przetwórstwo Tworzyw Termoplastycznych" lub "Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii w Przedsiębiorstwie". W ramach uczestnictwa w projekcie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskają również specjalistyczne doradztwo, umożliwiające wdrożenie rozwiązań proekologicznych i eko-efektywnych energetycznie dedykowanych firmie i zgodnych z jej potrzebami.

Jest to wspólny projekt pracowników Wydziału Inżynierii Mechanicznej w Bydgoszczy. Podczas realizacji projektu zaangażowanych będzie około 20 pracowników Wydziału wspomaganych przez wybitnych dydaktyków z innych jednostek UTP oraz innych Uczelni. Istotnym elementem procesu dydaktycznego studiów podyplomowych zwiększającym współpracę między sektorem nauki i biznesu jest zaangażowanie wykładowców praktyków. Realizacja projektu dofinansowywana jest z programu operacyjnego Kapitał Ludzki, co w praktyce oznacza, że mikro i małe firmy ponoszą koszt jedynie 20%, a firmy średnie 30%.  

Cel główny projektu: Przygotowanie 80 Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MMŚP) do wdrożenia rozwiązań proekologicznych i eko-efektywnych energetycznie, umożliwiających zmniejszenie energochłonności procesów przetwórstwa tworzyw lub wdrożenia zastosowań instalacji OŹE na swoje potrzeby, przyczyniających się do obniżenia kosztów działalności poprzez zdobycie wiedzy i umiejętności w rozważanym obszarze do 30.06.2015 roku przez 80 pracowników (w tym 12 kobiet i 16 osób powyżej 50 roku życia) dzięki studiom podyplomowym i doradztwu.
Rekrutacja na studia będzie miała charakter otwarty i ogólnopolski. Zapewni równe szanse dla kobiet (które będą szczególnie zachęcane do udziału na kierunkach technicznych) i mężczyzn. Nabór będzie poprzedzony kampanią promocyjną w mediach i portalach branżowych. Rejestracja prowadzona będzie głównie drogą elektroniczną. W związku ze spodziewaną większą liczbą kandydatów niż miejsc, kandydaci oprócz dokumentów potwierdzających zatrudnienie w MMiŚP przedsiębiorstwie, będą musieli przedłożyć także list motywacyjny, w którym wskażą przydatność danego kierunku studiów dla wykonywanej przez siebie pracy. Na tej podstawie komisja rekrutacyjna, w skład której wchodzi również kierownik danych studiów, dokona kwalifikacji kandydatów do udziału w projekcie bądź umieści ich na liście rezerwowej.
Dodatkowe punkty preferencyjne podczas rekrutacji otrzymają osoby w wieku ponad 50 lat. Po dokonaniu wpłaty wkładu własnego nastąpi zamknięcie list. Utworzone zostaną po dwie grupy 20 osobowe, na każde realizowane w projekcie studia podyplomowe.
Absolwent SP uzyska świadectwo ukończenia studiów podyplomowych podpisany przez JM Rektora UTP oraz zaświadczenie uczestnictwa w projekcie unijnym. MMIŚP delegujące swojego pracownika i uczestniczące w projekcie uzyskają profesjonalne raporty z doradztwa oraz opracowaną strategię, umożliwiającą wdrożenie rozwiązań proekologicznych dedykowanych danej firmie zgodnych z jej potrzebami.
Projekt adresowany jest do:
-    sektora MMiŚP realizujących energochłonne przetwórstwo przemysłowe,
-    MMiŚP posiadających budynki, hale, magazyny, gdzie opłaca się inwestować w instalacje OŹE,
-    kadry inżynierskiej i pionów technicznych w MMiŚP,
-    właścicieli MMiŚP oraz pracowników  odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację budynków firmowych,
-    osób mających zdolność decyzyjną w MMiŚP zakresie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych.

Więcej informacji na www.ekostudia.utp.edu.pl