Audyt energetyczny dla MŚP – nowy obowiązek?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Użytkowanie energii w przedsiębiorstwach jest złożone i silnie uzależnione od specyfiki produkcyjnej danej działalności gospodarczej. Należy zauważyć, że niezależnie od wielkości zakładu i charakteru jego działalności można znaleźć wiele niskokapitałowych posunięć, które służą oszczędzaniu energii i są łatwe do wdrożenia.

Celem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest ocena użytkowania energii oraz dostarczenie informacji o tych obszarach, w których możliwe jest zmniejszenie jej zużycia lub obniżenie strat

Audyt efektywności energetycznej

Według ustawy z 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej, audyt efektywności energetycznej to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Duże przedsiębiorstwa, czyli te które zatrudniają minimum 250 osób lub ich obrót netto przekracza 50 mln euro oraz suma aktywów wynosi powyżej 43 mln euro muszą co 4 lata przeprowadzać audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Mniejsze firmy, które znajdują się poniżej tego progu, nie są objęte przepisami ustawy, a więc nie muszą wykonywać audytów energetycznych, nie muszą identyfikować przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej.

Wsparcie finansowe na realizację inwestycji ograniczających zużycie energii pierwotnej

Przedsiębiorstwa, które wykonały ocenę efektywności energetycznej często osiągają znaczące oszczędności finansowe, przez wprowadzenie zalecanych rozwiązań. To przedsiębiorca sam podejmuje decyzję, czy będzie przeprowadzał działania modernizacyjne wskazane w raporcie z audytu energetycznego. Dla takich przedsięwzięć może następnie ubiegać się o premię za realizację inwestycji prowadzących do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej.

Jednak, aby otrzymać taką premię należy spełnić warunek oszczędności wyższej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku.

Ważna informacja dla MŚP – nowy obowiązek?

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002/UE z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE (EED) w sprawie efektywności energetycznej Komisja Europejska do końca 2019 r. dokona oceny skuteczności wdrażania definicji MŚP do celów art. 8 ust. 4 dyrektywy EED, który dotyczy obowiązku wykonania raz na cztery lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

Być może obowiązkiem zostaną objęte również inne podmioty, nie tylko duże przedsiębiorstwa.

Źródło: Biuletyn Urzędu Dozoru Technicznego

Zobacz również