Audyt energetyczny dla przedsiębiorców co cztery lata?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

audyt energetyczny

Projekt ustawy o efektywności energetycznej ma zastąpić obowiązującą dziś ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r. poz. 951, 1203 i 1397).

 
 
Zgodnie bowiem z art. 48 przedmiotowej ustawy obowiązuje ona do 31 grudnia 2016 r., natomiast z końcem 2015 r. nie będą już wiązać przepisy art. 16, 18–21 i 24 dotyczące przetargu. 
 
Projekt ustawy o efektywności energetycznej przewiduje między innymi wprowadzenie nowego obowiązku dla przedsiębiorców, a mianowicie obliguje ich do przeprowadzania co cztery lata audytu energetycznego. Badanie będzie miało na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Więcej proponowanych zmian w ustawie o e.e. – czytaj TUTAJ


Należy jednak zaznaczyć, iż nie wszystkie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przeprowadzenia takiego audytu. Zgodnie z przepisami rozdziału 5 projektu ustawy, podmiotami zobligowanymi do dokonania badań będzie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z poźn. zm.), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104–106 przedmiotowej ustawy.

 
Z obowiązku zwolnieni zostali również przedsiębiorcy posiadający system zarządzania energią określony we właściwych normach lub posiadający system zarządzania środowiskowego (zgodnie z art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r.), jeśli w ramach tych systemów doszło już do przeprowadzenia audytu energetycznego. Podobne wyłączenie będzie obowiązywało przedsiębiorców wpisanych do rejestru EMAS, o którym mówi art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS).
 
Ponadto należy podkreślić, iż badanie przedsiębiorstwa powinny przeprowadzać osoby niezależne od audytowanego przedsiębiorcy. Co więcej, muszą posiadać wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w tego typu badaniach. W związku z powyższym, jeśli audyt zostanie przeprowadzony przez ekspertów audytowanego przedsiębiorcy, osoby te nie będą mogły być zaangażowane w jego audytowaną działalność. Podmioty będą dodatkowo zobligowane do przechowywania wyników audytu do celów kontrolnych przez okres 5 lat. Natomiast w terminie 30 dni od dnia zakończenia badania, przedsiębiorcy będą zobowiązani do zawiadomienia o przeprowadzonym audycie Prezesa URE.
Martyna Węglewska prawnik
bakowski logo