6 lipca 2018 r. powołany został Zespół do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy. Członkami Zespołu zostali przedstawiciele czołowych polskich uczelni technicznych i jednostek badawczych, o potwierdzonej stopniem naukowym wiedzy z dziedziny energetyki i elektroenergetyki. Nominacje wręczył wiceminister energii Tadeusz Skobel 9 lipca 2018r.

Skład osobowy zespołu do spraw opiniowania parametrów aukcji mocy

W skład zespołu wchodzą:

  • prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak — dyrektor Centrum Energetyki Akademii GórniczoHutniczej, pracownik Wydziału Energetyki i Paliw w Katedrze Maszyn Cieplnych i Przepływowych, członek Prezydium Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk.
  • prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski — wiceprzewodniczący Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk, pracownik Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej (1993-2012), przewodniczący Rady Programowej kwartalnika „Przegląd Energetyczny”, prezes Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej.
  • prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak — przewodniczący Komitetu Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk, pracownik Politechniki Śląskiej w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych, rektor Politechniki Śląskiej (1987-1990), dziekan Wydziału Mechanicznego Energetycznego (1975-81), dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych (1982- 2010), wielokrotny doctor honoris causa, członek rzeczywisty PAN.
  • prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała — dziekan Wydziału Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej. dr inż. Andrzej Kąndzielawa — pracownik Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej – Zakładu Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej (1997-2012), Doradca Prezesa URE (1998-2003).
  • dr inż. Karol Wawrzyniak — kierownik Zakładu Analiz Energetycznych Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

Zasady konstruowania aukcji mocy

Zgodnie z wymogami ustawy o rynku mocy Operator Sieci Przesyłowych przedstawia Ministrowi Energii propozycję parametrów najbliższych aukcji mocy. Z kolei Minister Energii rozporządzeniem określa parametry najbliższej aukcji wstępnej, głównej oraz najbliższych aukcji dodatkowych.

Ze względu na proces ustalania parametrów aukcji, ich techniczno-ekonomiczny charakter oraz ich znaczenie dla rozstrzygnięcia aukcji mocy, konieczne było powołanie zespołu doradczego, który będzie weryfikował przedstawione przez operatora propozycje parametrów.

Zadania zespołu

Do zadań Zespołu należy m.in. opiniowanie proponowanych wartości parametrów aukcji mocy i przygotowanie propozycji współczynnika wyznaczającego cenę maksymalną na aukcji.

Dokonując oceny merytorycznej parametrów, Zespół weźmie pod uwagę potencjalne koszty dla odbiorców energii, wynikające z opłaty mocowej oraz bezpieczeństwo pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w danym roku dostaw. W pracach Zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu.

Źródło: Ministerstwo Energii

Redakcja GLOBEnergia