Jakich wolumenów i cen referencyjnych (czyli cen maksymalnych) możemy spodziewać się w
tym roku? Poniżej próbujemy odpowiedzieć na to pytanie na podstawie sygnałów, jakie
płyną ze strony Ministerstwa Energii.

Obowiązek przeprowadzania aukcji OZE

Zgodnie z przepisami ustawy o odnawialnych źródłach energi Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki ogłasza, organizuje i przeprowadza aukcje nie rzadziej niż raz w roku. Aby
mogło to nastąpić, Rada Ministrów wcześniej musi wydać akty wykonawcze w postaci
rozporządzeń określających maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z
odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w następnym
roku kalendarzowym. Minister Energii musi z kolei wydać rozporządzenie określające
ceny referencyjne (czyli te maksymalne).

Zgodnie z przepisami Rada Ministrów powyższe ilości powinna określić w terminie do
31 października każdego roku. W zeszłym roku pojawiły się jedynie projekty takich
rozporządzeń. Konsultacje w ich sprawie miały trwać do końca roku, jednak cały proces
nie zakończył się ich wydaniem. To, że na rok 2019 takich rozporządzeń nie wydano, nie
oznacza, że aukcje OZE w 2019 r. się nie odbędą. W zeszłym roku przy okazji
nowelizacji ustawy OZE w ustawie zmieniającej wskazano ilości i wartości energii
elektrycznej z OZE na sprzedaż w drodze aukcji. Zapewne podobnie będzie i w tym roku.

Ostatnio Grzegorz Tobiszowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii – zapowiadał
dwie nowelizacje ustawy OZE w tym roku. Projekt jednej z nich jest już dostępny i
określa maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej, która może zostać sprzedana w aukcjach OZE w 2019 r.

Nowelizacja ustawy o OZE a aukcje

Projekt ustawy zmieniającej ustawę OZE Jak wskazało Ministerstwo Energii w swoim komunikacie dotyczącym projektu ustawy, nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii umożliwi przeprowadzenie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE w 2019 roku dzięki wskazaniu w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości zaoferowanych do sprzedaży. Identyczna sytuacja miała miejsce w zeszłym roku.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych
ustaw (z 25 lutego 2019 r.) został opublikowany na stronie Rządowego Centrum
Legislacji. Za nami już etap uzgodnień międzyresortowych. Trwają natomiast
konsultacje publiczne. Wciąż czekamy na opublikowanie zgłoszonych do projektu
ustawy uwag (można było je zgłaszać do 7 marca 2019 r.).

Grzegorz Tobiszowski zapowiedział, że ta nowelizacja zostanie uchwalona do czerwca. Ostatecznie na tym etapie nie mamy pewności, jaki wolumen energii elektrycznej z OZE i po jakiej cenie zostanie sprzedany w tym roku. Jednak wskazane w ustawie nowelizującej wartości zarysowują nam politykę rządu dla OZE na 2019 r. Istnieje duża szansa, że już latem odbędą się aukcje OZE.
Nie znamy też obecnie projektowanych cen referencyjnych – pomimo tego, że z treści
uzasadnienia projektu ustawy nowelizującej wynika, że zostały one wskazane w ustawie
(co tak naprawdę nie miało miejsca).

Zapewne kolejna wersja projektu ustawy
nowelizującej uwzględniać będzie również ceny referencyjne. Powyższe potwierdza
ostatnie stanowisko rządu. Na początku tego miesiąca Minister Tobiszowski
zapowiedział, że rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o OZE, która umożliwi
przeprowadzenie nowych aukcji w tym roku, do czego niezbędne jest określenie cen
maksymalnych energii elektrycznej z OZE.

Fotowoltaika i wiatraki – ceny referencyjne

Wsparciem mają zostać objęte w zasadniczej części farmy wiatrowe oraz mniejsze
elektrownie fotowoltaiczne (do 1 MW).

Cena referencyjna dla nowej instalacji fotowoltaicznej:

 •  370 zł/MWh dla instalacji o łącznej zainstalowanej mocy nie większej niż 1 MW,
 •  350 zł/MWh dla instalacji powyżej 1 MW.

Cena referencyjna dla instalacji wykorzystującej wiatr na lądzie do wytwarzania energii
elektrycznej:

 • 320 zł/MWh dla instalacji nie większej niż 1 MW,
 • 285 zł/MWh dla instalacji większej niż 1 MW.

W projekcie pierwszej ustawy nowelizującej zaplanowanej na ten rok nie zostały wskazane ceny referencyjne. Ostatnie szczegółowe informacje na ten temat pojawiły się w opublikowanym pod koniec zeszłego roku projekcie rozporządzenia Ministra Energii w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2019 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcję w 2019 r.

Podsumowując to co wiemy o aukcjach OZE 2019

Z uwagi na zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Energii oraz największe zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi oraz wiatrakami stawianymi na lądzie warto podsumować najważniejsze informacje dotyczące tych właśnie instalacji, jakie wynikają z projektowanych aktów prawnych.

 • Dla instalacji do 1MW: we wspólnym koszyku aukcyjnym dla fotowoltaiki i
  wiatraków przewidziano wolumen 11 445 000 MWh o wartości 4 231 650 000 zł.
  Ceny referencyjne (wskazane w projekcie rozporządzenia) dla wiatraków
  wynoszą 320 zł/MWh, natomiast dla fotowoltaiki 370 zł/MWh.
 • Dla instalacji fotowoltaicznych oraz wykorzystujących wiatr na lądzie powyżej 1 MW przewidziano wolumen 91 470 000 MWh o wartości 26 164 500 000 zł.
 • Wskazane ceny referencyjne wynoszą odpowiednio: dla wiatraków 285 zł/MWh, dla fotowoltaiki: 350 zł/MWh.

Proszę mieć na uwadze, że powyższe informacje oparte są na dostępnych projektach
ustawy nowelizującej ustawę OZE oraz opublikowanym w zeszłym roku projekcie
rozporządzenia w sprawie ceny referencyjnej.

Witold Chmarzyński

Partner / Radca prawny w Kancelarii CCLaw Creative Consultants