W dniu 29 czerwca 2018 r. opublikowana została ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Zapisy, które istotnie zmieniają zasady przeprowadzania i przystępowania do aukcji OZE zaczną obowiązywać od 14 lipca. W związku z tym, Prezes URE informuje o najistotniejszych zmianach i obowiązkach oraz potwierdza, że kolejne aukcje odbędą się już na nowych zasadach.

Nie ma koszyków aukcyjnych!

Jak informuje Prezes URE, w nowej wersji ustawy zrezygnowano z dotychczasowych kryteriów kwalifikujących poszczególne instalacje do tzw. „koszyków aukcyjnych” uwzględniających parametry m.in. takie jak: poziom emisji CO2, czy stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej. Funkcjonujące w obrocie prawnym zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji wskazujące na możliwość wzięcia udziału w aukcji w poszczególnych tzw. „koszykach aukcyjnych” sprzed nowelizacji nie uprawniają dysponujących nimi wytwórców do skutecznego złożenia oferty w ramach aukcji.

Masz stare zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji – złóż do URE wniosek o nowe!

Wytwórcy, dysponujący tego rodzaju zaświadczeniem o dopuszczeniu do udziału w aukcji, którzy zamierzają wziąć udział w aukcjach przeprowadzanych według znowelizowanych przepisów ustawy o odnawialnych źródłach energii, winni zatem niezwłocznie złożyć do Prezesa URE ponowny wniosek o wydanie stosownego zaświadczenia, z uwzględnieniem wymogów wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa.

Wygrałeś poprzednie aukcje? Zmiana zaświadczeń Cię nie dotyczy!

Obowiązek aktualizacji zaświadczeń nie dotyczy wytwórców, których oferty wygrały w którejkolwiek z dotychczas przeprowadzonych aukcji, a którzy przystąpili do tych aukcji na podstawie dotychczas otrzymanych zaświadczeń.

Złożyłeś deklarację przystąpienia do udziału w aukcji? Zrób to ponownie!

Aktualizacja danych dotyczących parametrów instalacji odnawialnego źródła energii, może nastąpić wyłącznie w wyniku wydania przez Prezesa URE, na wniosek wytwórcy, nowego zaświadczenia o dopuszczeniu do udziału w aukcji, odpowiadającego aktualnemu stanowi prawnemu i aktualnym faktom.

Wytwórcy, którzy złożyli deklarację o dopuszczeniu do aukcji winni ponowić tę czynność, z uwzględnieniem wymogów wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa. Nie dotyczy to wytwórców, których oferty wygrały w którejkolwiek z przeprowadzonych aukcji, a którzy przystąpili do tych aukcji na podstawie dotychczas złożonych deklaracji.

Co trzeba załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji?

 • warunki przyłączenia lub umowy o przyłączenie
 • prawomocne pozwolenie na budowę
 • prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • prawomocne pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
 • harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji budowy
 • schemat instalacji odnawialnego źródła energii

O czym należy poinformować w deklaracji o przystąpieniu do aukcji?

 • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy;
 • lokalizację, moc zainstalowaną elektryczną [MW], moc osiągalną cieplną w skojarzeniu [MW], wskazanie wykorzystywanych paliw oraz rodzaj instalacji odnawialnego źródła energii;
 • miejsce przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii do sieci elektroenergetycznej, określone w umowie o przyłączenie;
 • podpis wytwórcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do działania w imieniu wytwórcy.

Źródło: URE

Redakcja GLOBEnergia