Autopoprawka do liberalizacji 10H – 10% mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców gminy

13 grudnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę do rządowego projektu nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw. Inwestor elektrowni wiatrowej będzie udostępniał co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców gminy w formule prosumenta wirtualnego.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zaproponowane rozwiązanie przewiduje udział lokalnej społeczności w korzyściach, jakie niesie lokalizacja na danym terenie elektrowni wiatrowej. Zgodnie z nim inwestor takiej elektrowni będzie udostępniał co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców danej gminy w formule prosumenta wirtualnego.

Nowy zapis przyjęty przez Rząd budzi wątpliwości obserwatorów branży. Ministerstwu zarzuca się m.in. brak konsultacji nowego rozwiązania z branżą przed jego wprowadzeniem do ustawy liberalizującej regułę 10H. Niejasny jest również wybór formuły prosumenta wirtualnego zamiast umożliwienia działania w formule społeczności energetycznych - klastra energii czy spółdzielni. Przypomnijmy, że przepisy regulujące funkcjonowanie prosumenta wirtualnego mają wejść w życie dopiero w 2024 r.

10 proc. mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców gminy

Przepisy przewidują nałożenie na inwestora, planującego inwestycję budowy elektrowni wiatrowej na terenie danej gminy, obowiązku wydzielenia co najmniej 10 proc. mocy zainstalowanej projektowanego przedsięwzięcia i umożliwienia zainteresowanym mieszkańcom objęcia udziału w wytwarzanej energii – w formule prosumenta wirtualnego.

Dzięki nowym przepisom, każdy mieszkaniec gminy będzie mógł – na zasadzie dobrowolności – podpisać z inwestorem umowę i stać się tzw. prosumentem wirtualnym na okres 15 lat.

Zaznacza minister klimatu i środowiska Anna Moskwa

Czym jest prosument wirtualny?

Instytucja prosumenta wirtualnego zapewnia możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby z instalacji odnawialnego źródła energii (w tym przypadku z wiatru), przyłączonej do sieci w innym miejscu niż miejsce zamieszkania. Prosument wirtualny korzysta z takiego samego systemu rozliczeń, jak klasyczny prosument energii odnawialnej, czyli tzw. net-billing. Zakłada on odrębne rozliczenie wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej i energii elektrycznej pobranej z tej sieci, w oparciu o wartość energii ustaloną według ceny giełdowej. Rozliczenia energii przeprowadza się z wykorzystaniem indywidualnych kont tzw. „kont prosumenckich”, które prowadzą sprzedawcy energii.

Zdaniem szefowej resortu klimatu i środowiska, nowe rozwiązanie zwiększy opłacalność i zmniejszy koszty inwestycyjne w odnawialne źródła energii, które musieliby ponieść mieszkańcy gmin, planujący podobne inwestycje samodzielnie.

Jak czytamy w komunikacie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, istotne znaczenie w całym procesie będzie miała gmina, której zadaniem będzie określenie liczby mieszkańców, potencjalnie zainteresowanych przystąpieniem do umowy z inwestorem. Nowe przepisy określają zasady współpracy mieszkańców gminy z inwestorem, a także inwestora z gminą.

Kiedy Sejm przyjmie ustawę liberalizującą regułę 10H?

Jak podaje minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, intencją rządu jest to, żeby ta ustawa była procedowana jak najszybciej, a rząd jest przekonany do zawartych w niej rozwiązań.

Źródło: www.gov.pl

Zobacz również