Dopłaty do kredytów na domy i mieszkania energooszczędne to pierwszy ogólnopolski instrument wsparcia dla budujących budynki mieszkalne o niskim zużyciu energii. Program skierowany jest do osób fizycznych budujących dom jednorodzinny lub kupujących dom/mieszkanie od dewelopera.

Program o budżecie 300 mln zł realizowany będzie w latach 2013-2018 przy współpracy z 7 bankami wyłonionymi w wyniku naboru. Są to:

• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,

• SGB-Bank S.A.,

• Bank Ochrony Środowiska S.A.,

• Bank Zachodni WBK S.A.,

• Getin Noble Bank S.A.,

• Nordea Bank Polska S.A.,

• Deutsche Bank PBC S.A.

Zawarcie umów o współpracy udostępnia bankom środki dotacyjne na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane w ramach ww. programu, w wysokości 100 mln zł w pierwszej transzy. Z uwagi na założony trzyletni czas budowy inwestycji, wydatkowanie środków zakończy się dopiero w 2022 r.

Dofinansowanie będzie miało formę bezzwrotnej, częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego zaciągniętego na budowę / zakup domu lub zakup mieszkania. Dotacja będzie wypłacana na konto kredytowe beneficjenta po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i potwierdzeniu uzyskania wymaganego standardu energetycznego przez budynek.

Powstanie programu zostało poprzedzone wykonaniem analiz oraz badaniem opinii publicznej dla określenia popytu i wysokości dofinansowania. Przeprowadzono także konsultacje społeczne oraz uzgodniono treść programu z sektorem bankowym reprezentowanym przez Związek Banków Polskich oraz ministerstwami.

Wybrane wyniki badania popytu na dopłaty do kredytów bankowych na budowę domów lub zakup mieszkań energooszczędnych w latach 2013-2020 (BIOSTAT)

• 1 na 4 respondentów potwierdził, że planuje budowę domu lub zakup mieszkania o niższym zapotrzebowaniu na energię.

• Najczęstszym deklarowanym sposobem finansowania inwestycji jest połączenie środków własnych i kredytu bankowego (73,3% sytuacji). Inwestycje oparte tylko na jednym źródle finansowym są zjawiskiem rzadszym. Wyłącznie ze środków własnych skorzysta 13,8%, zaś wyłącznie z kredytu – 11,7% ankietowanych.

• Argumenty najczęściej zachęcające do podjęcia decyzji dotyczącej inwestycji w energooszczędność mają charakter finansowy. Niskie koszty ogrzewania są czynnikiem wpływającym na decyzję w 85,3% przypadków. Blisko połowa osób planujących zakup mieszkania bądź budowę domu kieruje się możliwością otrzymania dofinansowania.

• Co najbardziej zachęca inwestorów do energooszczędnego budowania?

– 85,3% Niskie koszty ogrzewania

– 49,5% Możliwość otrzymania dofinansowania

– 43,0% Technologia przyjazna środowisku

– 36,7% Brak zanieczyszczeń, sadzy i nieprzyjemnego zapachu

– 25,5% Podniesienie wartości budynku

– 23,2% Trwałość inwestycji, bezawaryjność

– 19.8% Moda na „energooszczędność”

• Zainteresowanie uzyskaniem dotacji u osób planujących budowę domu lub zakup mieszkania jest zróżnicowane, w zależności od rodzaju inwestycji. Grupą bardziej zainteresowaną takiego rodzaju wsparciem są przyszli właściciele domów jednorodzinnych, wśród których pozytywnie ustosunkowało się 65,5% badanych (w tym zdecydowane zainteresowanie wyraziło 25,4%). W grupie osób planujących zakup mieszkania w latach 2013-2020 analogiczny odsetek wyniósł 46,6% (w tym zdecydowane zainteresowanie to 11,7%).

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od standardu energetycznego wyrażonego przez wskaźnik rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco / Q H.nd – kWh/m2/rok), obliczanego zgodnie ze wytycznymi NFOŚiGW. Wskaźnik ten określa ilość energii potrzebnej na pokrycie strat ciepła w budynku i zależy od: usytuowania budynku na działce, kształtu budynku, strefowania pomieszczeń, izolacyjności przegród zewnętrznych i stolarki, rozmieszczenia okien, eliminacji mostków termicznych, uszczelnienia obudowy, rekuperacji, zysków wewnętrznych ciepła. Niskie EU osiąga się za pomocą trwałych rozwiązań wpisanych w konstrukcję budynku, których późniejsza zmiana jest trudna lub niemożliwa. NF określił minimalne wymagania techniczne dla osiągnięcia pożądanego standardu energetycznego, a także dla zastosowanych w budynku instalacji. Szczegółowe wymagania zostały opublikowane na stronie WWW.

Wysokość dofinansowania, pierwotnie planowana na niższym poziomie, po decyzjach Zarządu NFOŚiGW ostatecznie wynosi:

• dla domów jednorodzinnych:

a) standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 50 000 zł brutto;

b) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 30 000 zł brutto;
• dla lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych:

c) standard NF40 – EUco 40 kWh/(m2*rok) – dotacja 11 000 zł brutto;

d) standard NF15 – EUco 15 kWh/(m2*rok) – dotacja 16 000 zł brutto.

W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15, dotacja może być obniżona do poziomu przewidzianego dla standardu NF40. W razie nie osiągnięcia zakładanego standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona.

Jeśli część powierzchni domu jednorodzinnego / lokalu mieszkalnego, wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności gospodarczej (w tym wynajmu), to wysokość dofinansowania pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni odpowiednio domu jednorodzinnego. Wypłata dotacji następuje po zrealizowaniu przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem uzyskania efektu ekologicznego, czyli osiągnięcia standardu energetycznego.

Korzyści dla inwestora z realizacji Programu:

– wykonanie budynku w wyższym standardzie energetycznym i poniesienie w związku z tym wyższych kosztów początkowych, przekłada się na obniżenie rachunków za ogrzewanie w całym okresie użytkowania budynku:

* roczne koszty ogrzewania w budynku NF40 – na poziomie 40% standardowego – ok. 3-4 tyś zł/rok oszczędności – okres zwrotu bez dotacji: 14 lat, z 5-6 lat

* roczne koszty ogrzewania w budynku NF15 – na poziomie 15% standardowego – ok. 5-6 tys zł/rok oszczędności – okres zwrotu bez dotacji 19 lat, z 9 lat.

– budynek o podwyższonym standardzie energetycznym ma wyższą wartość rynkową w momencie sprzedaży.

– kredytobiorca inwestujący w budynek energooszczędny ma możliwość uzyskania korzystniejszych warunków kredytu hipotecznego, w związku z niższym ryzykiem kredytowym (lepszy profil ryzyka klienta oszczędnego, wyższa wartość zabezpieczenia kredytu, mniejsze wydatki na energię  w przyszłości)

– dotacja w postaci dopłaty obniżającej kapitał kredytu bankowego zaciągniętego na budowę/zakup domu/mieszkania

– weryfikacja projektu budowlanego oraz potwierdzenie faktycznego standardu energetycznego po zakończeniu budowy, finansowane ze środków NF

Okres zwrotu inwestycji zależy od wielu czynników, jednak przy kilkudziesięcioletniej perspektywie użytkowania budynku, taka inwestycja przynosi wymierne korzyści. Nawet bez dofinansowania przemyślana inwestycja w energooszczędność jest opłacalna i uzasadniona ekonomicznie.

NFOŚiGW pragnie aby dopłaty stanowiły również impuls do powszechniejszego zainteresowania się budownictwem energooszczędnym. Realizując program dopłat NFOŚiGW planuje:

– wsparcie budowy ok. 12 tys. energooszczędnych obiektów

– oszczędność energii ok. 94 tys. MWh/rok

– przygotowanie do zastosowania Dyrektywy 2010/31/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która wprowadza od 01/01/2021 restrykcyjne standardy energooszczędności

– wpływ na rozwój rynku technologii energooszczędnych w Polsce; przygotowanie inwestorów, projektantów, producentów materiałów budowlanych, wykonawców do wymagań dyrektywy

– efekt edukacyjny – rozpowszechnienie w społeczeństwie idei budownictwa energooszczędnego  unikniecie emisji dwutlenku węgla – ok. 32 000 Mg/rok

Program budzi duże zainteresowanie, pojawiają się również pytania dotyczące jego szczegółów: Najczęstsze to:


Czy można uzyskać dopłatę bez zaciągania kredytu?

Wsparcie dla osób fizycznych budujących domy energooszczędne realizowane będzie w postaci dopłat do kredytów bankowych. W przypadku budowy domu lub zakupu mieszkania, korzystanie z kredytu hipotecznego jest powszechne – ponad 80% takich inwestycji w Polsce jest finansowana z kredytu. Wg badań BIOSTAT przeprowadzonych na zlecenie NFOŚiGW, 73,3% zainteresowanych planuje budowę ze środków własnych zasilonych kredytem a 11,7% wyłącznie z zaciągniętego kredytu. NFOŚiGW nie posiada własnych oddziałów regionalnych. Dzięki współpracy z bankami Fundusz może dotrzeć do większej liczby zainteresowanych w całej Polsce za pomocą tysięcy placówek bankowych. Ponadto NFOŚiGW nie posiada możliwości kadrowych do przyjmowania tysięcy wniosków, oraz ich weryfikacji czy podpisywania umów dotacyjnych. Tę rolę przejmą na siebie banki. Liczymy na to, że konkurencja pomiędzy bankami doprowadzi do ukształtowania się opłat bankowych na atrakcyjnym dla beneficjenta poziomie. Przykładem są efekty osiągnięte przy dopłatach do budowy i zakupu kolektorów słonecznych. Program będzie nakładał na beneficjenta obowiązek zaciągnięcia kredytu na kwotę wyższą od wnioskowanej dotacji, co oznacza że kredyt nie musi pokrywać kosztu całego przedsięwzięcia, a jedynie kwotę przekraczającą wysokość dopłaty. NFOŚiGW nie narzuca także okresu kredytowania ani form zabezpieczenia kredytu. Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.


Kto może zweryfikować projekt budowlany pod kątem założeń programu?

Lista weryfikatorów zostanie ogłoszona w późniejszym okresie. Będą to osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i doświadczenie w dziedzinie budownictwa energooszczędnego.


Jakie koszty budowy/zakupu budynku/mieszkania mogą być sfinansowane z kredytu z dotacją?

Z kredytu z dotacją mogą być sfinansowane koszty kwalifikowane, które obejmują koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu lokalu mieszkalnego w nowym budynku wielorodzinnym wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadzą do spełnienia kryteriów Programu Priorytetowego,

tj:
1) zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej,

2) zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

3) zakup i montaż instalacji ogrzewania,

4) zakup i montaż instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Nie zalicza się do nich kosztów związanych z wykończeniem mieszkania/budynku umożliwiających zamieszkanie.


Czy można uzyskać dofinansowanie dla budynku w trakcie budowy?

Program przewiduje, że dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zrealizowane przed dniem zawarcia umowy o kredyt objęty dotacją ze środków NFOŚiGW. Oznacza to, że przedsięwzięcie nie zakończone w momencie zawierania umowy kredytu może być przedmiotem dofinansowania.


W jaki sposób będzie można otrzymać dopłatę do mieszkania w budynku budowanym przez dewelopera?

Deweloper (lub spółdzielnia mieszkaniowa), który będzie oferował na rynku mieszkania z dopłatą, musi uzyskać potwierdzenie spełnienia przez projekt budowlany wymagań NFOŚiGW. Weryfikator, który oceni pozytywnie projekt budynku, przekaże tę informację do Funduszu. Na tej podstawie lista budynków pozytywnie zweryfikowanych będzie umieszczana na stronie www NFOŚiGW. Deweloper będzie mógł oferować mieszkania w budynku energooszczędnym z dopłatą, posługując się tym potwierdzeniem. Beneficjent po podpisaniu z deweloperem umowy, składa w wybranym banku dokumenty w celu uzyskania kredytu z dopłatą. Po podpisaniu umowy kredytowej, zrealizowaniu przedsięwzięcia i potwierdzeniu standardu energetycznego budynku, dotacja jest przekazywana za pośrednictwem banku na konto kredytowe beneficjenta.


Kto pokrywa koszty weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia standardu energetycznego gotowego budynku?

Za wykonanie czynności weryfikacyjnych beneficjent rozlicza się bezpośrednio z weryfikatorem, jednak kwota dotacji została tak skalkulowana, że pokrywa koszty pracy weryfikatora. W zamian za wyższe koszty obsługi inwestycji, beneficjent będzie miał pewność, że jego dom / mieszkanie jest rzeczywiście energooszczędne, co przełoży się na niższe rachunki za ogrzewanie. Koszt poszczególnych czynności weryfikacyjnych będzie przedmiotem indywidualnej umowy pomiędzy inwestorem a weryfikatorem.

Więcej znajdziesz na: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do–kredytow-na-domy-energooszczedne/najczesciej-zadawane-pytania

Źródło: NFOŚIGW