Mniej obowiązków koncesyjnych

Jak czytamy na stronie RCL, działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji OZE będzie łatwiejsza na skutek ograniczenia obowiązków koncesyjnych przez podniesienie progu łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w małych instalacjach OZE. Zmiana przepisów spowoduje wpisanie przedsiębiorców posiadających koncesję, a których instalacje spełniają warunki określone dla małej instalacji do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Obecnie obowiązek uzyskania wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji istnieje dla instalacji o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, a obowiązek uzyskania koncesji od mocy zainstalowanej 500 kW i powyżej. Projektowana regulacja ma na celu zniesienie obowiązku uzyskiwania koncesji dla instalacji OZE o mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW.

Czytamy, że z punktu widzenia gospodarki przestrzennej, instalacje fotowoltaiczne do 1 MW mocy zainstalowanej są neutralne, zaś w poszczególnych przypadkach mogą wpływać na nią dodatnio, zastępując stare systemy centralnego ogrzewania i wody użytkowej. Wykorzystanie tego typu urządzeń stanowi także alternatywę dla zagospodarowania terenów poprzemysłowych, pogórniczych oraz słabej jakości gruntów rolnych, a także dachów wszelkich obiektów budowlanych m.in. w urządzenia dachowe oraz BIPV.

Wydłużenie wsparcia dla OZE

Kolejnym obszarem zmian w nowelizacji OZE jest wydłużenie maksymalnego okresu wsparcia tj. obowiązywania mechanizmu rozliczeń „opustu” w ramach systemu prosumenckiego, obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej przez mikroinstalacje OZE działające poza systemem prosumenckim, obowiązku zakupu niewykorzystanej energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemów FIT oraz FIP, obowiązku zakupu energii elektrycznej po stałej cenie albo prawa do dopłaty do ceny rynkowej energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego – do dnia 30 czerwca 2047 r. Regulacje tworzą przewidywalne ramy rozwoju sektora OZE w następnych latach w ramach wydłużenia okresu obowiązywania systemu aukcyjnego dla wytwórców energii z OZE i ma na celu zapewnienia stabilnej perspektywy inwestycyjnej.

Autorzy projektu wydłużyli o 2 lata możliwość uzyskania pomocy operacyjnej w systemach FIT i FIP dla instalacji małych elektrowni wodnych i biogazowych o mocy nieprzekraczającej 1 MW, które korzystały z systemu zielonych certyfikatów przez minimum 5 lat, bez potrzeby wydawania nowych zaświadczeń przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Czytamy, że z przedłużenia systemu wsparcia do 17 lat skorzysta ponad 400 elektrowni wodnych oraz ok. 80 instalacji produkujących biogaz składowiskowy (BGS) i innych biogazowni, o mocy zainstalowanej do 1 MW, dla których upłynął lub w bieżącym roku i w kolejnych latach upływa 15-letni okres wsparcia. Autorzy projektu wskazują, że oddalone zostanie ryzyko, że zasadnicza część instalacji MEW i biogazowych zakończyłaby działalność w związku z brakiem wsparcia.

KOWR będzie wspierał rozwój OZE

Inwestorzy OZE będą mogli szybciej zrealizować cel większej produkcji energii z OZE przez inwestycje na gruntach wydzierżawianych bez przeprowadzania przetargu. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie miał możliwość realizacji zadań w zakresie wsparcia działań na rzecz odnawialnych źródeł energii.

Źródło: Rządowe Centrum Legislacji 

 

Redakcja GLOBEnergia