Biogazownie w Polsce

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego (UPEBI) informuje GLOBEnergia.pl, że według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, na koniec 2020 r. na terenie Polski funkcjonowało 116 biogazowni rolniczych i nie są to jedyne instalacje w kraju. UPEBI informuje o dodatkowo 100 instalacjach produkujących biogaz na składowiskach odpadów oraz ok. 100 instalacjach produkujących biogaz przy oczyszczalniach ścieków. Łącznie w Polsce jest ok. 316 biogazowni.

Brak dynamiki

Czy obecne regulacje wspierają rozwój tego rodzaju instalacji? Na pytania GLOBEnergia.pl odpowiada Sylwia Koch-Kopyszko, prezes UPEBI. Tłumaczy, że Polska posiada duży potencjał produkcji biogazu.

– Rozwój rynku biogazowego nie przebiega jednak tak dynamicznie, jak byśmy sobie tego życzyli, biorąc pod uwagę liczne zalety biogazowni. Od końca 2016 r. do końca 2019 r. nowych biogazowni rolniczych przybyło zaledwie 9, z czego najwięcej 7 w 2019 r. – tłumaczy Koch-Kopyszko.

Za sytuację na rynku biogazu w Polsce odpowiedzialne są niestabilne warunki prowadzenia działalności w tej branży, które zniechęcają inwestorów. Koch-Kopyszko informuje, że UPEBI bardzo intensywnie zabiegała o bardziej korzystne regulacje wspierające rozwój sektora biogazu. Organizacja zauważą już pozytywne efekty, ale czeka na jeszcze bardziej zdecydowane sygnały ze strony rządu.

Bariery rozwoju rynku

Na rynku biogazu istnieje kilka barier niepozwalających na dynamiczny rozwój branży. Prezes UPEBI tłumaczy, że głównymi czynnikami utrudniającymi rozwój rynku biogazowego w Polsce są: niższy niż oczekiwany poziom wsparcia, mała świadomość społeczna na temat korzyści związanych z wykorzystaniem biogazu oraz brak edukacji w temacie utylizacji bioodpadów w biogazowniach.

Co mogłoby dać impuls do rozwoju? Jasne uwarunkowania prawno-administracyjne mogłyby przyspieszyć budowę nowych instalacji w Polsce – Koch-Kopyszko zaznacza, że z korzyścią dla środowiska oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Biogaz może odegrać istotną rolę w polskim sektorze spożywczym, zmniejszając ślad węglowy zakładów produkcyjnych. Prezes UPEBI dodaje, że w kontekście możliwości zasilenia w paliwo gazowe obszarów o stwierdzonych niedoborach, dywersyfikacji dostaw paliwa gazowego w Polsce oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, niezwykle istotna jest również finalizacja prac nad ramami prawnymi dla zatłaczania biogazu do sieci oraz wykorzystania biogazu do celów transportowych, w tym biogazu oczyszczonego do biometanu.

Pierwszy krok – list intencyjny

Przez branżę biogazu w Polsce przeszła fala optymizmu po sygnowaniu listu intencyjnego na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu w naszym kraju. UPEBI została jednym z sygnatariuszy „Listu intencyjnego o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego” i wspólnie z przedstawicielami resortu klimatu i środowiska pracuje obecnie nad zdynamizowaniem rozwoju sektora biogazowego oraz wprowadzeniem rozwiązań prawnych ukierunkowanych bezpośrednio na biometan.

– Rok 2021 może być przełomowym dla naszej branży – stwierdza Sylwia Koch-Kopyszko

Z inicjatywy wiceministra klimatu i środowiska i pełnomocnika rządu ds. OZE Ireneusza Zyski, sygnowano list w porozumieniu z przedstawicielami branży biogazowej, transportowej, sektora przesyłu oraz świata nauki i biznesu. W dobie transformacji energetycznej wzrasta rola paliw alternatywnych – produkcja biogazu i biometanu pozwoli na realizację celów założonych w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. List ma za zadanie rozpoczęcie prac na rzecz rozwoju rynku biogazu i biometanu w Polsce. Ostatecznie zostanie sygnowanie porozumienie o współpracy w sektorach.

Biogaz jest elementem, który zwiększy dywersyfikację źródeł energii, bezpieczeństwo energetyczne oraz wesprze walkę na rzecz czystego powietrza.

– Instalacje biogazowe dają nam stabilne źródło gazu. Ich interdyscyplinarność oraz wielokierunkowość zastosowania tego paliwa to przesłanki, aby stworzyć dla nich warunki rozwoju, które zdynamizują sektor – powiedział podczas wydarzenia minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Pełnomocnik rządu ds. OZE powiedział, że celem resortu jest zdynamizowanie rozwoju sektora biogazowego. Krajowy potencjał biogazu, w tym biogazu rolniczego, oceniany jest na blisko 8 mld m3. Resort przygotował propozycje przepisów mających na celu wydłużenie okresu obowiązywania funkcjonujących już systemów wsparcia dla biogazu.

Równolegle do prac nad rynkiem biogazu, tworzone są rozwiązania ukierunkowane na rozwój rynku biometanu. Warto zauważyć, że 12 stycznia Towarowa Giełda Energii (TGE) oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) sygnowały porozumienie o współpracy, którego celem jest wykorzystanie wspólnego potencjału w zbudowaniu rynku biometanu w Polsce. Jak czytamy na stronie PGNiG, w pierwszym etapie współpracy dwóch podmiotów przewiduje się wykorzystanie doświadczeń TGE prowadzącej obecnie Rejestr Świadectw Pochodzenia jako elementu potencjalnego systemu wsparcia dla biometanu opartego na certyfikatach oraz Systemu Gwarancji Pochodzenia jako potencjalnego instrumentu realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom