Będą pieniądze z Funduszu Modernizacyjnego na 3 programy NFOŚiGW

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Przedstawiciel NFOŚiGW potwierdził, że z Funduszu Modernizacyjnego zostaną przeznaczone środki na trzy programy z obszaru inteligentna infrastruktura energetyczna, renowacja z gwarancją oszczędności, oraz rozwój sieci elektroenergetycznej dla przyszłych stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, udział Polski w Funduszu Modernizacyjnym wynosi 43,41 proc., co oznacza, że nasz kraj będzie głównym beneficjentem Funduszu i będzie dysponował wpływami ze sprzedaży co najmniej 119 mln uprawnień do emisji. Fundusz Modernizacyjny będzie stanowił w latach 2021-2030, obok przychodów z tytułu aukcyjnej sprzedaży uprawnień do emisji, wsparcie dla krajowych inwestycji służących modernizacji sektora energetycznego.

Za działanie Funduszu odpowiadają państwa członkowskie będące beneficjentami. Środkami finansowymi zarządza Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Zgodnie z zapisami dyrektywy ETS Fundusz Modernizacyjny zaczął działać od połowy 2021 roku, czyli od momentu dostępności wpływów z aukcji uprawnień do emisji przeprowadzonych w pierwszym półroczu nowego okresu rozliczeniowego.

Zarządzanie Funduszem Modernizacyjnym jest realizowane poprzez tzw. Krajowy system wdrażania Funduszu Modernizacyjnego. W jego ramach Funduszem Modernizacyjnym na szczeblu krajowym zarządza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Nadzór nad systemem sprawuje minister właściwy do spraw klimatu.

Dofinansowanie z Funduszu Modernizacyjnego w ramach programów priorytetowych

Dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Modernizacyjnego będzie się odbywało w ramach programów priorytetowych. Na ich kształt ma wpływ powołana Rada Konsultacyjna Funduszu Modernizacyjnego składająca się z przedstawicieli właściwych ministrów. Każdy program priorytetowy jest zatwierdzany przez ministra właściwego do spraw klimatu, przed przekazaniem do Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub komitetu inwestycyjnego. Po ich zatwierdzeniu NFOŚiGW uruchamia konkursy na dofinansowanie inwestycji służących transformacji energetycznej (m.in. w formie pożyczek i dotacji).

Polska, Republika Czech oraz Węgry otrzymają środki na realizację inwestycji z zatwierdzonych programów priorytetowych. Polska uzyskała środki na projekty z zakresu 3 z wnioskowanych 5 programów priorytetowych: inteligentna infrastruktura energetyczna (44 mln euro), renowacja z gwarancją oszczędności (25 mln euro), rozwój sieci elektroenergetycznej dla przyszłych stacji ładowania samochodów elektrycznych (22 mln euro).

Ponadto, obecnie trwa procedura krajowa opracowania programów, które będą ubiegać się o dofinansowanie w ramach drugiej transzy. Zgodnie z harmonogramem zatwierdzenie programów nastąpi 26 października 2021 roku podczas posiedzenia komitetu inwestycyjnego EIB.

Źródło: NFOŚiGW/Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Zobacz również