Łącząc Europę

Instrument „Łącząc Europę” wspiera inwestycje w europejskie sieci infrastruktury transportową, energetyczną i cyfrową. Będzie wspierać dwojako transformację – ekologiczną i cyfrową, przyczyniając się do osiągnięcia ambitnych celów Europejskiego Zielonego Ładu i cyfrowej dekady.

Transport

Instrument będzie wspierać cele kompleksowej strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności, tworząc podstawy transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz prowadząc do zwiększenia odporności unijnego systemu transportowego na przyszłe kryzysy. Jak wskazano w Europejskim Zielonym Ładzie, dzięki inteligentnemu, konkurencyjnemu, bezpiecznemu, dostępnemu i przystępnemu cenowo systemowi transportu emisje zmniejszą się o 90 proc. do 2050 r. Priorytetowo traktowane będą również ekologiczne środki transportu, takie jak kolej, oraz rozwój punktów ładowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi. W ramach części instrumentu dotyczącej transportu 25,8 mld euro zostanie udostępnione na dotacje z budżetu UE na lata 2021–2027 w celu współfinansowania projektów transportowych w państwach członkowskich UE.

Energetyka

Dzięki dalszej integracji skutecznego i konkurencyjnego wewnętrznego rynku energii, zwiększeniu transgranicznej interoperacyjności sieci, a także ułatwieniu dekarbonizacji i transgranicznej współpracy energetycznej, instrument Łącząc Europę pomoże w osiągnięciu ambitnych celów w zakresie klimatu i energii. Będzie on stanowić podstawę priorytetów zmienionych ram polityki TEN-E zaproponowanych przez KE pod koniec ubiegłego roku, zapewniając ukierunkowane wsparcie finansowe dla najważniejszych projektów infrastrukturalnych, które łączą systemy energetyczne UE. W ramach części instrumentu Łącząc Europę”dotyczącej energii 5,8 mld euro zostanie udostępnione na współfinansowanie projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Komisarz do spraw energii Kadri Simson oświadczyła, że porozumienie stanowi ważny krok na naszej drodze do neutralności klimatycznej i systemu zielonej energii. Wzmocniony instrument Łącząc Europę będzie wspierać zmienioną politykę w zakresie transeuropejskich sieci energetycznych poprzez inwestowanie w inteligentną i zrównoważoną infrastrukturę transgraniczną oraz, po raz pierwszy, zachęcanie do nowych transgranicznych projektów w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Cyfryzacja

Komponent cyfrowy programu instrumentu Łącząc Europę przyczyni się do rozwoju i wdrożenia innowacyjnej, bezpiecznej i zrównoważonej transgranicznej infrastruktury cyfrowej, umożliwiając rozkwit sieci i usług cyfrowych oraz wspierając wizję Europy określoną w Cyfrowej dekadzie na 2030 r., w oparciu o cele społeczeństwa gigabitowego na 2025 r. Instrument wyposaży główne szlaki transportowe, takie jak drogi, kolej, szlaki morskie i porty, w stabilne połączenia o dużej prędkości. Instrument Łącząc Europę zainwestuje 2 mld euro w europejską infrastrukturę łączności i będzie stymulować wdrażanie i upowszechnienie sieci telefonii komórkowej piątej generacji (5G) przez społeczności lokalne.

Jednocześnie obywatele skorzystają z szybszych i odpornych połączeń do celów sprawniejszej nauki na odległość, dostępu do skuteczniejszych usług cyfrowych i zwiększonego potencjału w zakresie współpracy zdalnej. Ponieważ transgraniczna łączność cyfrowa odgrywa istotną rolę w niwelowaniu różnic gospodarczych, społecznych i terytorialnych, nowy instrument finansowania cyfrowego instrumentu Łącząc Europę umożliwi znacznie większej liczbie regionów Europy, w tym obszarom wiejskim, korzystanie z nowych możliwości.

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja GLOBEnergia