Rząd poprzez przyjęcie nowych przepisów chce wesprzeć rozwój elektromobilności oraz infrastruktury paliw alternatywnych, a tym samym zachęcić konsumentów do zakupu pojazdów napędzanych tymi paliwami. Przypomnijmy, że w lipcu ruszył także program Mój Elektryk, w którym można ubiegać się o dotacje do samochodów elektrycznych (M1). Nowe rozwiązania zaakceptowane wczoraj przez rząd mają ułatwić oraz przyspieszyć rozwój elektromobilności także w odniesieniu do budynków wielorodzinnych. Prawo zostało dostosowane do przepisów Unii Europejskiej m.in. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia Dzienniku Ustaw.

Strefy Czystego Transportu

Władze mają nadzieję, że elektromobilność przyspieszy walkę z emisyjnością transportu w Polsce, co jest szczególnie dotkliwe w dużych miastach. Ostatnio pojawił się ponownie temat Stref Czystego Transportu, których za granicą jest już ok. 350, w Polsce nie ma żadnej. O problemach ich rozwoju alarmował Polski Alarm Smogowy. Rzecznik PAS Piotr Siergiej wraz z ekspertem PAS ds. transportu Bartoszem Piłatem mówili na temat regulacji dotyczących Stref Czystego Transportu podczas ostatniego briefingu prasowego. Wskazali wówczas wprost, że dotychczas regulacje uniemożliwiały rozwój  narzędzi walki z emisjami w transporcie w miastach. W ramach nowelizacji doprecyzowane zostały zasady tworzenia Stref Czystego Transportu. Chodzi m.in. o możliwość ustanawiania stref we wszystkich gminach, niezależnie od liczby mieszkańców. Regulacje wprowadzają narzędzia do zatwierdzania specjalnych oznaczeń dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w obrębie stref oraz uelastycznienie przepisów w tym zakresie. Pozostawiono także gminom większą możliwość kształtowania stref.

Łatwiej o ładowarkę EV w budynkach wielorodzinnych

Nowelizacja przewiduje całkiem nowe rozwiązania. Uregulowane zostały procedury dotyczące instalacji punktów poboru energii w budynkach wielorodzinnych. Przepisy ułatwiają takżę montaż punktów ładowania samochodów elektrycznych na wniosek mieszkańców danego budynku. W efekcie zainteresowane zakupem pojazdu zeroemisyjnego otrzymają możliwość ładowania go w swoim miejscu zamieszkania, gdyż dotychczas taką możliwość mieli tylko mieszkańcy domów jednorodzinnych.

W ramach przepisów skrócono czas rozpatrzenia wniosku na instalację punktu. Określono przypadki, w jakich wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia może wydać decyzję odmowną odnośnie do instalacji prywatnego punktu poboru energii przez mieszkańca oraz przyłączenia go do sieci poprowadzonej w nieruchomości. W przypadku budynków posiadających status zabytków niezbędne będzie uzyskanie zgody właściwego konserwatora zabytków.

Rząd przekonuje, że tego rodzaju model ładowania jest najkorzystniejszym rozwiązaniem, ponieważ odbywa się najczęściej w porze nocnej, kiedy pojazd nie jest użytkowany, a zużycie prądu jest niższe niż w dzień, co stabilizuje pracę sieci energetycznej.

Stacje ładowania będą podlegać kontrolom przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. W samej nowelizacji doprecyzowano także definicję stacji ładowania.

W związku z unijną dyrektywą w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, określono minimalny poziom docelowy, jeśli chodzi o udział nisko- i zeroemisyjnych pojazdów w całkowitej liczbie pojazdów objętych zamówieniami publicznymi.

– Niezależnie od dofinansowania w postaci dotacji ze środków NFOŚiGW kluczowe jest również zapewnienie operatorom optymalnego dostępu do sieci elektroenergetycznej. Rozbudowa tej ostatniej to proces wieloletni, dlatego już nie mamy czasu na jakąkolwiek zwłokę w tym zakresie. Zmiany idą w dobrym kierunk,  ale oczywiście po nowelizacji ustawy, poddamy dokument szczegółowej analizie – komentuje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

W projekcie dodano także definicję roweru wspomaganego elektrycznie, co ma umożliwić rozwój i wsparcie dla bardziej zróżnicowanych pojazdów elektrycznych. Przewidziano także rozwiązania dotyczące powstania infrastruktury tankowania wodoru.

Redakcja: Patrycja Rapacka / Źródło: KPRM/PSPA

Redakcja GLOBEnergia